16744. lajstromszámú szabadalom • Vízcsöves kazán kicserélhető csövekkel

Meg-jelent 1900. évi január hó 5-én. MAGY. SZABADALMI RIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16744. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Vizcsöves kazán kicserélhető csövekkel. I G E R T JÁNOS MÉRNÖK P Á R I S B A N. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 4-ike. Jelen találmány tárgya vízcsöves kazán, melynél a csövek a fűtő által könnyen le-és felszerelhetők, továbbá a megrongálódott cső elszigetelhető a nélkül, hogy a tüzelést be kellene szüntetni. Mellékelt rajzban vannak jelen találmány szerinti kazánok és azoknak részletei bemu­tatva és pedig: 1. ábrában egy hajókazán hátulnézete, 2. ábrában oldalnézete részleges metszet­ben a befalazáson keresztül, 3. ábrában ugyanezen kazán elölnézete, 4. ábrában két cső és az ezeket össze­kötő vízkamra függélyes metszete, 5. ábrában egy cső és egy kamra víz­szintes metszete, 6. ábrában stabil kazán részbeli oldalné­zete és részbeli metszete, 7. ábrában az 5. ábra szerinti cső válto­zatának kétféle metszete, 8., 9., 10. és 11. ábrákban a tüzelőtér oldalán lévő csövek különböző elrendezése, 12. ábrában egy cső függélyes metszete oly szerkezettel ellátva, melynek segélyé vei megrongálódás esetén elszigetelhető és mely a csőrepedést mutató készülékkel bír, 13. ábrában, az előbbi 12. ábrában bemu­tatott cső és szerkezet x—y vonala szerinti metszete, 14. ábrában a 12. ábrában bemutatott repedésmutató készülék változata, 15. ábrában egy vízkamra és csőrepedés esetén önműködő szigetelőszerkezettel ellá­tott cső részbeli metszete, 16. ábrában be van mutatva, hogy mily módon vannak a ttizelő-tér oldalán elrende­! zett csövek egyesítve. A mellékelt rajzokban bemutatott kivite­leknél a víz közlekedési csövei ugyan azok mint a Field-csöveknél. A csöveket élükre állítva rendezzük el úgy, hogy a kazán mögött lévő vízkamrákhoz két sorban csat­lakoznak, mely vízkamrák egy-egy válasz­fal által két részre vannak fölosztva. A gőz könnyebb kiáramlása czéljából a csövek kissé előre hajlanak. A víz- és gőz­befogadó (0) tér az összes vízkamrákat egyesíti. Ezen (0) tér a befalazott stabil­kazánoknál (P)-nél előre meghosszabbodik és a vízállást mérő üvegcsővel ós mano­méterrel van ellátva (6. ábra). A hajókazá­noknál (2. ábra) (Q) csövön keresztül vezet­tetik a víz a vízmérő csőhöz, miután a ka­zán fölött lévő térnek szabadnak kell lenni, hogy a kémény felé húzódó gázoknak útja el ne legyen zárva. A kazán a szokásos többi biztosító szer­kezetekkel el van látva. A 4. és 5. ábrák-

Next

/
Thumbnails
Contents