16732. lajstromszámú szabadalom • Szám- és névmutató

Megjelent 1900. évi január lió 4-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16732. szám. iX/h. OSZTÁLY­Szám- és névmutató. WYLER H. FRANK MÉRNÖK PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 26-ika. Az eddig alkalmazásban lévő mutatók (Registerek) kényelmetlen lapozásuk és liosz­szabb időt igénylő kezelésük folytán nem elégítik ki a hozzájuk fűzött követelménye­ket, különösen akkor, midőn gyakran van szükségünk reájuk, pl. telefonjegyzékeknél igen kényelmetlenek, hol nemcsak az (a b c) alatti névsorok első betűire van szükségünk, hanem a névre, illetőleg ennek gyors és kényelmes föltalálására. Ezen előnyöket eléri a bejelentő jelen találmányával. A találmány a mellékelt rajzon ábrázol­tatott ; 1. ábra a jegyzékmutatót teljesen nyitott, 2. ábra ugyanazt teljesen csukott álla­potban tünteti föl, 3. ábra a berendezés fölülnézetét, 4. ábra részleteket, 5. ábra egy lap befogási módját és 6. ábra a mutató egy közbeeső helyze­tét ábrázolja. (a) egyes lapok karton vagy hasonló anyagból készülnek és könnyű kicserélhe­tés czéljából a (d) sodronyra erősített (e) bádogból vagy más anyagból készült hüve­lyekben vannak foglalva (5. ábra). Ezen lapokat helyezzük el a jegyzékmutatóba. A mutató (g) falapra erősített (f fl) hüve­lyekből és (a) lapokból áll. (f fl) hüvelyek a (g) falapra csavarok segélyével vannak fölerősítve és minden egyes (d) sodronyvég befogadására külön-külön horonyalakú mé­lyedésekkel van ellátva, melyekben (d) sod­ronyok mint csapágyban foroghatnak. (f) hüvelyekre (h hl) lapok csavarok segélyével vannak erősítve. Az alsó (fl) hüvely (hl) lapja kétirányú reczékkel van ellátva azon czélból, hogy a kinyitott lapoknak önként való bezárását megakadályozza. A lapok (al) szélén a lap mindkét felü­letén vannak mutatóbetük elrendezve, mi által a mutató bármely állásában (1. 2. és 6. ábrák) az összes mutató betűk láthatók. Ezen egyszerű berendezés segélyével elke­rüljük a mutatólapok kényelmetlen lapozá­sát azon esetben, ha pl. az (a b c) végső betűjéről egy közbeeső betűvel kezdő névre van szükségünk, mert az összes betűket magunk előtt látjuk. A lapok mozgatása igen könnyű, a meny­nyiben az (f) lemezen alkalmazott reczék olykép vannak választva, hogy egy könnyed ujjmozdulattal a lapok fordíthatók. A berendezést példaképen telefonkönyvre alkalmazva bemutatjuk. Megfelelő számú lapokat a szerkezetbe foglalunk. A lapok elsejére a használati utasítást, utolsójára pedig leírjuk sorszám sze­rint, hogy bizonyos számnak milyen betű felel meg, pl. 1014—Ca, 1015—Ka, 1016—Su,

Next

/
Thumbnails
Contents