16725. lajstromszámú szabadalom • Berendezés géprészek kenésére

Megjelent 1900. évi január Iió 8-áu. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16725. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Berendezés géprészek kenésére. ALEX. FR1EDMANN CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 10-ike Az ismeretes kenőcs-sajtók és olajszivaty­tyúk tudvalevőleg nem alkalmasak arra, hogy a kenőcsöt vagy az olajat több oly térbe szo­rítsák, melyekben különböző nyomás uralko­dik, mivel a, kenőanyag mindig azon utat választja, melyen a legcsekélyebb ellenál­lásra talál, úgy hogy a nagyobb nyomás alatt álló tér nem kap olajat. A midőn tehát, pl. a gőzhengert és a to­lattyútükröt akarjuk kenni, két egymástól teljesen elkülönített hengerrel bíró kettes szivattyúkat kell alkalmaznunk. A jelen találmány tárgyát már most oly berendezés képezi, melynek segélyével egyet­lenegy kenőcs-sajtóval vagy olajszivattyúval több teret láthatunk el kenőanyaggal, me­lyek közül mindegyik a benne uralkodó nyo­mástól független, meghatározott mennyiségű olajat kap. A mellékelt rajzokon a találmány tárgya az 1—4. ábrákban egy kenőcs-sajtóval, az 5—13. ábrákban egy olajszivattyúval összeköttetésben van bemutatva. Az 1. ábránál föltüntetett berendezésnél a sajtónak (a) dugattyúja lefelé jártakor az (al) hengerben lévő olajat az (a2) csatornán keresztül a (b) térbe nyomja, melyben a du­gattyút működtető (c) tengelyen az ezen el­tolható ,és evvel együtt forgatható (d) to­lattyú van elrendezve, Ezen az (e) rúgó által tükréhez szorított (d) tolattyú a 4. ábrában föltüntetett (f) hasítékkal van ellátva, mely a tolattyú for­gásakor a tolattyútükörben elrendezett és (az 1. ábrának (A—B) vonala szerinti met­szetét föltüntető) 3. ábrában látható (g gl g2 g3 g4 g5) nyílások fölött elhalad, mi­által az ezen nyílásokkal közlekedő (h hl h2 h3 h4 h5) csatornák egymás után jönnek összeköttetésbe a (b) tolattyútérrel. A (g gl....) nyílásoknak egymástól való távolsá­gát akként kell megválasztanunk, hogy az (f) hasíték csak mindig egy nyílást hozzon összeköttetésbe a (b) térrel; ezen távolság­nak azonban nem szabad nagyobbnak lennie az (f) hasíték szélességénél, még pedig azért, hogy a dugattyú által folyton kiszorított olaj szabad utat találjon, mivel máskülönben a kenőszekrénynek olajhengere szétrepedhet. A (g gl ) nyílásoknak a középponttól való távolságának vagy azok ívhosszának megfelelően, több vagy kevesebb olaj nyomul a nyílásokon keresztül a megfelelő (h hl) vezetékekbe. Az 5. ábrában a sajtó helyett egy elosztó forgattyúval ellátott olajszivattyú van el-

Next

/
Thumbnails
Contents