16660. lajstromszámú szabadalom • Pénztárellenőrző készülék

Megjelent 1899. évi deezember lió 29-én. MAGY. A KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1B660. szám, VII/o. OSZTÁLY. Pénztárellenőrző készülék. FREDERIKSEN ANTAL KERESKEDŐ KOPENHÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 jalius hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát egy oly készülék képezi, mely nemcsak a bevételeket ellenőrzi és a vásárlótól látható hengerre rányom­tatja, hanem az összegeket is oly módon jelzi, hogy a főösszeget könnyen ki lehet számí­tani és a pénztári állással összehasonlítani. Azonkívül a kiszolgálások száma, valamint a készüléken alkalmazott pénzes fiók min­den kihúzása és betolása is ellenőrizhető. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány két különböző irány­ban való keresztmetszetét, 2. ábrája függőleges metszetét, 3. és 4. ábrája részleteit mutatja. (1) jelzi a házat, (2) az állványt, melyre a készülék részei szerelve vannak. A készü­léknek a kiszolgáló felé lévő oldalán a(3) üvegcsövecskék vannak függőlegesen elhe­lyezve, melyek fölül az (5) fémgolyócskát tartalmazó közös (4) tartányba torkollanak. A (3) csövecskék fölső végét egy mozgatható s a csőnyílásnak megfelelő (6) kivágással el­látott (7) lemez födi be (2. és 3. ábra), mely egy hasonló alakú (8) lemezzel együtt a füg­gőleges (11) rúd közvetítésével a (9) ten­gely körül forgó (10) szögletemeltyűvel van összekötve. A (11) rudak a (14) tengely kö­rül forgó és helyzetében (15) rúgóval tar­tott (13) rúd végén lévő (12) gombok lenyo­mása által nyerik mozgásukat. Ha a (12) gombok egyikét lenyomjuk, a (7) lemez az illető (3) cső fölé tolódik s (6) kivágása pon­tosan a cső fölébe jut és egy (5) golyócska e csőben beesik. Ugyanekkor (8) lemez a (4) tartányba csúszik s a többi golyócskákat visszatartja. Ha a (12) gombot elbocsájtjuk, a (7) és (8) lemezeket (15) rúgók eredeti helyze­tükbe visszaviszik. Mindenik (12) gomb és, (3) cső egy bizonyos összegnek felel meg, és pedig úgy, hogy egyik csövecske 10 koronát, másik 1 koro­nát, harmadik 10 fillért stb. jelez. Minden csövecskében számokkal ellátott fokozat van, mely megmutatja, hogy hány golyó van a csövecskében; tehát az így jelzett összegek összeszámítása által könnyen meg lehet ál­lapítani a pénztárállást. A (3) csövecskék alsó végét a (16) tolaty­tyú zárja el, mely a (18) csappantyúval (2. ábra) elzárható (17) kivágással van ellátva. Ha ezen (17) kivágást a (3) csövecske alá húzzuk, a golyók a (19) fiókba esnek. A bélyegzőberendezés a (20) és (21) le­gombolyítóhengerből és a hatszögű (22) hengerből áll, mely a (21a) papír vezetésére szolgál. Mindenik (11) rudat egy (23) peczek köti össze a (25) tengely körül forgó (24)

Next

/
Thumbnails
Contents