16637. lajstromszámú szabadalom • Csavarbiztosítás sínillesztések számára

Megjelent 1899. évi deczember lió 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16637. szám. V/a, OSZTÁLY. Csavarbiztosítás sínillesztések számára. IFJÚ PIATSCHEK KÁBOLY ÉPITŐTECHNIKUS BIELEFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát sinillesztésekbea való csavaranyák biztosítása képezi és czélja kevésbé költséges és mindenütt alkalmazható elrendezést létesíteni. A találmány lényege egy külön e czélra szolgáló és magában is biztosított fektetőkulcs alkalmazása. A találmány tárgya mellékelt rajzban van bemutatva és pedig: 1. ábrában nézetben, 2. « metszetben, 3. « alaprajzban, 4. és 5. « részletrajzokban. Az úgynevezett fektetőkulcs (a) aczél­bádogból készül és a heveder - csavaranya helyzetének és alakjának megfelelőleg van kipréselve, míg a csavaranyák számára ki­sajtolt rész, a csavaranyák nyílásának pe­reme gyanánt kifelé van hajlítva, hogy a megfekvési fölület nagyobb legyen (5. ábra). A fektetőkulcsnak a sínhevederen való megerősítése (b) bádogkapocs segélyével tör­ténik (4. ábra), mely mindkét oldalon (c c) nyúlványokkal van ellátva. Ezen bádog mind­két végén, a belső heveder-csapszögek tá­volságának megfelelőleg ki van lyukasztva, hogy ezen csapszögekre föltolható legyen A csavarbiztosítás alkalmazása a követ­kezőképen történik : A (b) bádogkapocs a simán fekvő (c c) nyúlványokkal a csavaranyák alatt a belső -heveder-csapszegekre feltolatik és a csavar­anyák által megszoríttatik. Ezután az összes csavaranyák meghúzatnak és a fektetőkulcs kivágásainak megfelelő állásba hozatnak. Ezután a fektetőkulcs reájuk tolatik és leesés ellen azáltal biztosíttatik, hogy a (b) kapocs (c c) nyúlványai egymás fölé, a fektetőkulcs fölé hajlíttatnak. Ezen új fektetőkulcs nemcsak az eddigi és új sinillesztéseknél, hanem tetszőleges más csavarillesztésnél, illetve összekötte­tésnél alkalmazható, ahol a csapszögek egy­más mellett vannak, minek következtében igen sokféle alkalmazást nyerhet. SZABADALMI IGÉNYEK. Csavarbiztosítás, jellemezve az egymás mel­lett lévő csavaranyák fölé helyezett, az ezeknek megfelelő kivágásokkal ellátott (a) fektetőkulcs által, mely fektetőkulcsot állásában az alatta lévő, csavaranyákkal megszorított (b) bádogkapocsnak áthajlí­tott (c c) nyúlványai által tartjuk meg. (1 rajzlap melléklettel. 1 PAÍ.LA3 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPE6TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents