16634. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műfestékek előállítására

Megjelent 181)9. évi deczember hó 28-án. MAGY. m KIR­SZABADALMI jSB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16634. szám. IXa/b. OSZTÁLY. Eljárás műfestmények előállítására. NEUMANN IGNÁCZ FESTŐ ÉS FÉNYKÉPÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 junius hó 4-ike. Jelen eljárás lényege abban áll, hogy a fénykép után készítendő festményeket előbb aláfestjük (vagy pedig csak nagyjából alá­szinezzük) festésre azután a fényképet, vagy fotomechanikai, vagy pedig optikai vetítés segélyével készült rajzot fényképészeti má­solás vagy lenyomás utján átvisszük. Az átvitt képen az aláfestés átlátszik s szükség esetén az ily módon előállított ké­pek csekély utánfestéssel még tökéletesít­hetők. Szakkörökben a fénykép másolásnak és átvitelnek számtalan módja ismeretes, mindamellett egyes eljárásokat alább ismer­tetek : A) Ha fénykép után rajzolt vagy fényké­pezett festmény olajfestékkel aláfestetett, ez jól megszárítandó, azután a festék zsír­anyagának eltávolítása végett amoniak-víz oldattal bedörzsölendő s hogy az alap a következő fényérzékenyítés anyagát be ne szívhassa a festményt bemártjuk következő oldatba: gelatine 7 gramm bromkáliutn 14 gr. víz 300 gr. ennek megszáradása után pedig fényérzékenyítünk egy százalé­kos ezüstoldattal, melynek megszáradása után a képet rámásoljuk és azt pyrogállus­sav, 1.5. gr. citromsav 0.7. gr. víz 300 gr.­ból álló oldattal fejlesztjük. Ha az aláfestés nem olajfestékkel történt az előleges amoniak bedörzsölés elmarad. B) Ha az aláfestett alapot nem akarjuk fényérzékenyíteni, arra a képet más anyag­ról átvisszük és pedig legjobban, ha vásá­rolható fényérzékeny átviteli papírrá má­soljuk és e papírhoz mellékelt használati utasítás szerint lenyomjuk, megszinezztik és rögzítjük. A lenyomás történhetik az alább F) a jelzett módon olajjal bevont alapra is. C) Ha a készítendő festmény eredeti ké­pét egy úgynevezett csodakamerával vékony papírra vetítjük s e vetített képet puha sötét krétával utánrajzoljuk, e rajzot le­nyomhatjuk az aláfestésre. D) Az aláfestésre alkalmazhatunk más anyagra készített képet, példának okáért át­látszó papírra, vászonra, filmre, gelatin vagy csillámlemezre nyomatott vagy fényképezett képet is. Ezen két összetett lemez széleit össze kell ragasztani, vagy keretbe foglalni. E) Ugyanily jellegű képet nyerünk, ha átlátszó vászonra, filmre, gelatin- vagy csil­lámlemezre fényképet, fotomechanikai ké­pet. nagy vetítőgéppel készült rajzot készí­tünk s azt hátul megszinezzük. F) Ha egy bár alá nem festett, de vilá­gos alapot olajjal (lak, firnisz stb) bevonunk, az olaj kellő ragadós állapotra száradván, arra az átviteli papírra másolt képet, vagy foto­mechanikai képet vagy vetítéssel készült | rajzot lenyomjuk, ez esetben egy olajfest-

Next

/
Thumbnails
Contents