16629. lajstromszámú szabadalom • Ablaktisztogató készülék

Megjelent 1899. évi deczember hó 28-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16629. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Ablaktisztogató készülék. KLEEMANN SÁMUEL KERESKEDŐ KATTOWITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát mechanikai ablak­tisztogató készülék képezi, mely a mellékelt rajzlapon az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán hosszmetszetben, a 3. ábrán vízszintes metszetben van bemu­tatva, míg a 4. ábra a tisztogatólécznek keresztmetsze­tét tünteti föl. Jelen találmánybeli készülék különösen ki­rakat-ablakoknál alkalmazható előnyösen, mi­kor is a. készülék egyes részeit oly módon helyezzük el, hogy nyugalmi helyzetükben ne legyenek szembeötlők. Ezen tisztogató ké­szülék lényegében több, mechanikailag moz­gatott (a) mosó-, illetve tisztogató-léczből áll. Ezen tisztogatóléczek (4. ábra) fölső ol­dalukon (b) párnával vannak ellátva és (U) vasból állanak. A mellékelt rajzlapon példa gyanánt be­mutatott kiviteli alaknál négy ilyen (a c d e) mosó-, illetve tisztogatólécz nyer alkalma­zást és a készülék oly módon működik, hogy (c) lécz (a) lécczel és (d) lécz (c) lécczel mo­zog egyidejűleg. Ezen tisztogatóléczek for­gási tengelyén (f) lánczkorongokat erősí­tünk meg és egy-egy (a c) vagy (e—d) lécz­párnak megfelelő korongokat egymással ösz­szekötjük. Ha most alkalmas készülék segé­lyével (a) léczet a föltüntetett nyílirányban lefelé és azután ismét vertikális helyzetébe visszalendítjük, a lánczáttétel folytán (c) lécz is megfelelő mozgást kényszerül végezni. Ugyanekkor (a c) léczek mellső oldalán lévő (b) párna az ablaktáblához súrlódik és ezt megtörüli, illetve kifényesíti, (a c) léczek ily­nemű mozgását például a következő mecha­nizmus segélyével létesíthetjük. (g) forgattyúval ellátott (h) forgástenge­lyen (k) vonórúddal csuklósan összekötött (i) kart erősítünk meg; (k) vonórúd csapja (a) lécz hátsó toldatának (1) hasítékába nyúlik. (g) forgattyú egyszeri körülforgatásánál (a) lécz horizontális helyzetbe sülyed alá és ismét vertikális helyzetébe visszatér. (a) lécz mozgását, mint előbb leírtuk, láncz és kerék közvetítésével a fölső (c) léczre visszük át. Ugyancsak hasonló mechanizmust alkal­mazhatunk (e d) léczpárok mozgatására is és esetleg az is lehetséges, hogy mind a négy törlő-, illetve tisztogatóléczet, megfelelő kapcsolás folytán, egyetlen hajtómechaniz­mussal működtetünk.

Next

/
Thumbnails
Contents