16584. lajstromszámú szabadalom • Foltozó készülék varrógépekhez

Megjelent I 81M). évi deczember lio 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16584. szám. I/g. OSZTÁLY. Foltozó készülék varrógépekhez. RAGÉN WERNER GYÁROS KÖLN-LINDENTHALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát varrógépekre szerelendő foltozókészűlék képezi, mely egyéb eddig ismert ilynemű készülékekkel szemben egyszerűsége, nagy megbízhatósága és az által tűnik ki, hogy bármily rendszerű varrógépen alkalmazható és vászon, vagy bármely más szövet foltozására alkalmazható. Ezen foltozókészűlék, mely a mellékelt rajz­ban van bemutatva, két főrészből áll, u. m. a szövettartóból és a szövetlenyomó-lábból, melyek közül az első az 1—3. ábrákban van föltüntetve, míg a 4—5. ábrák a szövetle­nyomó-lábat ábrázolják, végre a 6. ábra az egész készüléknek perspektivikus képe hasz­nálat közben. A szövettartó egy zárt (a) fémgyűrűből, mely sarlóalakú keresztmetszettel bír és egy második, rugalmas nyilt (c) fémgyűrűből áll, mely utóbbinak egyik vége befelé van gör­bítve és egy (cl) gombban végződik. Ezen (c) feszítőgyűrűt, mely a foltozandó szövet rögzítésére szolgál, czélszerű (b) gummibur­kolattal ellátni. A foltozandó szövet befo­gása úgy történik, hogy az, mint a 3. ábra metszetben mutatja, mindenekelőtt simán az (a) gyűrűre teríttetik, még pedig úgy, hogy a foltozandó hely körülbelül a gyűrű köze­pére essék. Ezután a (c) feszítőgyűrűnek, az (a) gyűrű sarlóalakú csatornájába való be­nyomása által a szövet az (a) gyűrűn, dob­hártya módjára kifeszítve, rögzíttetik, úgy hogy a szövet minden irányban egyenletesen megfeszül. A szövetlenyomó-láb, melynek czélja, hogy a varrógéptű minden egyes lemenetele alkal­mával a szövetet kissé lenyomja, egy U-alakú meghajlított lapos (e) aczélrúgóból és egy ezt elzáró (f) fémtraversből áll, mely utóbbi t.gy az egész szövetlenyomó-lábnak a varrógéptűn való rögzítésére szolgáló szer­kezettel van ellátva. A külön (f) travers he­lyett azonban az (e) rúgót megfelelően el­zárva, közvetlenül egy darabból is lehet elő­állítani, illetőleg kellő alakba hajlítani. A szerkezet, mely a szövetlenyomó-lábnak a varrógéptűre való fölerősítésére szolgál, egy az (f) traversre erősített (p) kupakból áll, mely a varrógéptű számára (fl) czentrális furattal van ellátva, és egy erre merőleges másik furattal bír, melyben egy eltolható (i) peczek foglal helyet. Ezen (i) peczek belső végén (k) nemez-, parafa-, vagy gummibe­téttel van ellátva, míg másik vége (il) gomb­bal van fölszerelve. Az (i) peczek és az ezt tartó, a (p) kupakra erősített (g) villa között alkalmazott (h) spirálrúgó (i) peczket állan­dóan balfelé nyomni igyekszik, úgy hogy (k) betét szorosan az (f 1) furaton áthatoló varró-

Next

/
Thumbnails
Contents