16583. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és mechanikai szövőszék számos egyenlő mintájú perzsaszőnyeg előállítására szolgáló mintaszövet szövésére

Meg-jelent 1899. évi deczember hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16588. szám. XIV/b. OSZTÁJLY. Eljárás és mehanikai szövó'szék számos egyenlő mintájú perzsaszó'nyeg előállí­tására szolgáló mintaszövet szövésére. PANITSCHEK HENRIK MŰSZAKI VEZETŐ ÉS AHORN JÁNOS MŰVEZETŐ SARAJEVŐBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 27-ike A durva, hosszú bolyhú smyrnaszőnye­gek és a finom rövidbolyhú perzsaszőnyegek közti lényeges külömbségek egyike a csomó kötésében rejlik. Az úgjmevezett smyrna­csomónál a mintafonalak akként vannak a vetülékfomil irányában a lánczfonalak köré hurkolva, hogy a kötő fonáldarabnak mind­két vége a lánczfonálpárok között a szövet fölé nyúl, a mint az a mellékelt rajzok A. ábi'ájában látható. Az ily hurkolás a bolyhoknak egyenlőt­len elosztását vonja maga után, mivel ugyan­azon lánczfonalpárnak két fonala között két mintafonálnak vége nyúl a szövet fölé­két párnak szomszédos fonalai között el­lenben egy sem. Ha az ily smirnacsomókkal biró szőnyeget igen rövidre vágnók, akkor hézagokkal biró bordák keletkeznének, mivel a bolyhok az egyes csomók között lévő" hézagokat nem födhetik be. A finom perzsaszőnyeg csomójánál a do­log másképen áll. Ennél a B. ábrában lát­ható módon két-két lánczfonál között min­dig csak egy mintafonálnak vége van be­fűzve. úgy, hogy a bolyhok teljesen egyen­letesen vannak elosztva. Ily perzsaszőnyegek előállítása czéljából mindenek előtt egy mintaszövetet szövünk, mely a csomók képzésére szolgáló külön­böző színű vettilékfonalakat az előállítandó minta színeinek megfelelő sorrendben tar­talmazza. Ezen mintaszövetet következőképen állít­juk elő. Az ismeretes vonalozott vagy átlyukasz­tott papíron színesen rajzolt mintát (patront) mindenek előtt a lánczfonalak irányában csíkokra vágjuk, melyek mindegyike a vetü­lékfonalak irányában bizonyos számú (pl. 8) csomózási pontot tartalmaz. Az egyes csí­kokat sorban megszámozzuk és ezen sor­rendben mintaszövet előállításához alkal­mazzuk. Az első csíknak első csomósorát színeinek sorrendjében balról jobbra olvassuk le és az ezen csomóknak megfelelő (8) színes vetülékfonalat a lánczfonalak közé szőjük; a második sort jobbról balra, a harmadikat ismét balról jobbra olvassuk le, és i. t, mi­közben a vetülékfonalakat az egész csík ill. egész patron leolvasásáig megfelelően fűzzük a lánczfonalak közé. Az ekként előállított mintaszövetet a láncz­fonalak irányában csíkokra vágjuk, melyek mindegyike egymástól csekély távolságok­ban haránt irányban beszőtt miutafonalda-

Next

/
Thumbnails
Contents