16543. lajstromszámú szabadalom • Taxameter

Megjelent 181)9. évi deczember lió 16-án. MAGY. nsar KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10543. szám. VII/O. OSZTÁLY. Taxaméter. SWOBODA JÓZSEF GYÁBOS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 április hó 28-ika. Elsőbbsége 1898 április 8-tól kezdődik. Jelen találmány tárgya egy időtaxaméter, mely azon föladatot teljesíti, hogy az egy vagy két egymástól különböző idődíj után megállapított járulékokat tetszés szerinti időszakon át, egymástól függetlenül följe­gyezi. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező taxaméter van föltüntetve, és pedig: az 1. ábra a taxaméter elölnézete, a mi­dőn a mutatólapbt tartó oldalfal el van véve; a 2. ábra a taxaméter elölnézete a reá­szerelt mutató lappal; a 3. ábra a szekrény oldalnézete; a 4, ábra az 1. ábra (x—x) metszete jobb­ról nézve, míg az 5. ábra az 1. ábra (y—y) metszete bal­ról nézve. Az óramű által hajtott (A) fogaskerék (a) tengelyére két (b c) emeltyű lazán, szaba­don ingóan és egymástól függetlenül van szerelve, melyek mindegyike egy, az (A) ke­rékkel összeköttetésben álló (bl cl) fogas­kereket tart. A szerint, a mint a (b c) emeltyűk sü­lyesztett vagy emelt állásban vannak, mind­két (bl cl) kerék a mutatókat hajtó (b2 b3 c2 c3) kerékművekkel kapcsolhatók, il­letve ezen (b2 b3 c2 c3) mutatóhajtóművek mindegyike, melyek a nekik adott mozgást a megfelelően beosztott mutató lapokon járó (B C) mutatókra viszik át, egy (Bl Cl) rúgó­dobbal oly összekötetésben ^llanak, hogy ezen (Bl Cl) rúgódobok mindegyike, az il­lető hajtás bekapcsolásánál megfeszíttetik és a (cl bl) kapcsolókerék kiakasztásánál a (c2 b2) kerék nyugalmi helyzetébe és ezzel a (B C) mutató nullállásába visszatér. A (bl cl) kerekek kaípcsolása, illetve a (b c) emeltyűk emelése és sülyesztése, az (fi gl) vízszintes tengelyekre ékelt (f g) exczentertárcsák által jön létre, melyeket a tokon kívül fölékelt (F G) forgattyúk for­gatnak el. A jobboldali hajtásnál (1. ábra), melynél csupán a be- és kikapcsolt állások jönnek szóba, a forgattyú csak két végállást vesz föl, melyekben a (gl) tengelyre ékelt, két átmérő irányban álló (g3 g3) kerekded ki­vágással bíró (g2) tárcsa segélyével az által rögzíttetik, hogy ezen (g2) tárcsára egy rúgónyomás által lefelé nyomott futókerék fekszik, mely a forgattyú mindkét végállá­sában a (g3 g3) kivágásokba esik. A másik (b2 b3) hajtásnál háromféle mű­ködést kell létrehozni; és pedig: 1. a bekapcsolást; 2. a hajtómű kikapcsolását és rögzíté­sét és

Next

/
Thumbnails
Contents