16526. lajstromszámú szabadalom • Tésztakeverő gép

Megjelent 1891). évi rteczember hó 10-án. MAGY. KUt. SZABADALMI III VATAL SZABADALMI LEI KAS 16526. szám. X/j. OSZTÁLY. Tésztakeverő gép. LINNERT ANTAL PÉKMESTER FRIEDEKBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 27-ike A jelen találmány tárgyát tésztakeverő gép képezi, mely a keverő szárnyak szerke­zeténél és ágyazásánál fogva csekély erőfo­gyasztásnál is lehetővé teszi a kenyér- és zsemlyetészta gyors és alapos összekeverését, úgy hogy az sütési czélokra teljesen alkal­mas. Ezen gépet egy vagy több keverő szárnnyal foganatosíthatjuk és kéz- vagy géphajtásra rendezhetjük be-A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási példában van föl­tüntetve-Az 1- ábra kézhajtására berendezett és ke­verő szárnnyal bíró gépnek fölűlnézete-A 2- ábra elölnézete. A 3- ábra baloldali végnézete. A 4- ábra jobboldali végnézete. Az 5- ábra függélyes hosszmetszet és A 6- ábra a gép harántmetszete. A keverő szárny a csavarfölületnek meg­felelően hajlított (a) lemezkésből áll, mely a (b) keverő teknő egész hosszára terjed ki és mely hosszirányban egy a kés két végéhez közel terjedő (al) hasíték által két párhuza­mos (a2) pengére van osztva- A keverő szár­nyak végei a sugárirányú (a3) karok segé­lyével az ugyanazon egyenesben fekvő (c) tengelyrészekre vannak ékelve, melyek a teknő homlokfalain keresztül nyúlnak és az állítható (d) csapágyakba vannak ágyazva, melyek a (c) tengelyrészek pontos beállítá­sát teszik lehetővé úgy, hogy azoknak a hajtó szerkezet által előidézett szorulása el van kerülve és szabályozásuk mindenkor könnyen eszközölhető, minek következtében a gép hajtására csak csekély hajtó erő igényeltetik. Az állítható (d) csapágyak ezen czélból két konczentrikus gyűrűből állanak, melyek kö­zül a belső, a tengelyhüvelyt képező vagy az azt fölvevő gyűrű, a külső csapágygyűrűn átnyúló (dl) állító csavarok (3. ábra) segé­lyével a külső csapágy gyűrűkhöz képest be­állíthatók, míg a külső gyűrű a maga részé­ről a (d2) állítócsavarok segélyével, melyek­nek anyacsavar-menetei helytálló csapágy­karokba vagy állványokba van bevágva és melyeknek összekötő vonala a (dl) csa/arok összekötő vonalával 90°-nyi szöget képez, ol­dalt elállítható. Kézhajtásnál a két (c) ten­gelyrészek egyikét megfelelő fogaskerékmű és kézi forgattyúval ellátott lendítő kerék se­gélyével forgásba hozzuk, miáltal a keverő szárny és a másik (c) tengelyrész ugyanoly irányban fog forogni. A keverő szárny bizo­nyos számú fordulata közben, mialatt az (a2) pengék a tésztát egyidejűleg vágják keresz­tül, ez utóbbi az egyik homlokfal felé tolatik,

Next

/
Thumbnails
Contents