16487. lajstromszámú szabadalom • Készülék távolságok gyors mérésére

Megjelent 1899. évi deczember lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16487. szám. V/a. OSZTÁLY. Készülék távolságok gyors mérésére. SERÉDI MARCZELL SZT.-BENEDEKRENDI FÓGYMNÁS1UMI TANÁR ESZTERGOMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát képező készü­lék távolságoknak közvetett úton való gyors megmérésére szolgál. A készülék alapelve a mellékelt rajz 1. ábráján föltüntetett séma alapján, mely két egymás mellé helyezett párhuzamos tengelyű fénytani lencserend­szert ábrázol, a következő fejtegetésekből könnyen megérthető. Legyen a fölső lencserendszer tárgylen­cséje (objectiv) (0), ennek gyújtótávolsága, a lencse vastagságát egyszerűség kedvéért elhanyagolva, (OF), szemlencséje (okulár) (0'), ennek gyújtótávolsága (0' F')- Ugyanúgy az alsó lencserendszerben (0,) a tárgylencse^ (0, F,) ennek gyújtótávolsága, (0',) a szem­lencse és (0', F',) ennek gyújtótávolsága. Az okulárok gyújtótávolsága egyszerűség kedvéért egyenlő, vagyis 0' F' = 0', F', az objectiveké ellenben különböző és pedig OF > 0, F,. Úgy a két objectiv, mint a két okulár egymással szilárd kapcsolatban áll és úgy van elhelyezve, hogy (F és F,) valamint (F' és F1 ) gyújtópontjai egy-egy a lencserendszerek tengelyeire merőleges kö­zös síkban foglalnak helyet. A két okulár a tengely mentén az objectivekhez képest kö­zösen elmozdítható. Ezen elrendezés mellett a távoli tárgy távolságának meghatározása következőkép történik: Legyen (T) ama tárgy, melynek az (0) objectiv középpontjától való távol­ságát tudni akarjuk. E tárgy valódi képét (0) objectiv (K) pontban létesíti. Ha most (0') és a vele szi­lárd kapcsolatban lévő (0',) okulárt a lencse­rendszerek tengelyének mentén úgy moz­dítjuk el, hogy az (S) pontban lévő szem a (K) valódi képnek nagyított látszólagos ké­pét (L) pontban, az (SL) tiszta-látás-távol­ságban lássa és ha ezt követőleg (0,) ob­jectiv elé (T,) pontba valamely tárgyat úgy helyezünk, hogy annak képét az (S,) pont­ban lévő szen szintén (S, L, = S L) tiszta­látás-távolságban lássa, akkor az (0, T,) kö­zeli-tárgy-távolság és (OT) távoli tárgy tá­volság között egyszerű összefüggés áll fenn, melynek alapján (O T) tárgytávolság (0, T,) távolság közvetlen lemérése után könnyen kiszámíthatjuk. Ugyanis a fénytani lencsék törvénye szerint (0) objectivre áll, hogy: ÖT + ök = ÖE; u syan ú gy (°>) objectivre, 1.1 1 hogy: O, T, + 0,K, ~ 0, F," a lencsék föntebb leirt elhelyezése követ­keztében áll, hogy 0, K, — 0, F, = OK — OF Ezeken kívül

Next

/
Thumbnails
Contents