16471. lajstromszámú szabadalom • Szellőztető berendezés dinamógépeken

Megjelent 1899. évi deczenilier hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16471. szám. Vllfe. OSZTÁLY. Szellőztető berendezés dynamógépeken. LAMME BENJÁMIN GARVER MÉRNÖK PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 június hó 1-je. A jelen találmány tárgyát oly elrendezés képezi lemezes vasmagvakkal bíró dynamók számára, mely azoknak jobb szellőztetését teszi lehetővé és egy,-zersmind hozzájárul az ily gépek térmágnesein alkalmazott teker­cseknek állásukban való megtartására. Ám­bár ezek képezik a jelen találmány főczél­ját, megemlítendő, hogy a következőkben le­írandó elrendezés egyszersmind csökkenti a gép súlyát is és egyenletesebbé teszi annak működését. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon van bemutatva. Az 1. ábra egy generátornak részben met­szett homloknézete, a 2. ábra az 1. ábra egy részének nagyobb léptékű föltüntetése, melyen azonban egyes részletek módosítva vannak, a 3. ábra a 2. ábrában bemutatott részlet­nek hasonló léptékben rajzolt sugárirányú keresztmetszete, a 4. ábra a 2. ábrában föltüntetett szerkezet egy részletét láttatja nagyobb léptékben, az 5. ábra ezen részletnek fölűlnézete, a 6. ábra a 4. ábrában megfelelő, de módosí­tott részletet tünteti föl. A 7. ábra egy térmágnes sarkrészének mó­dosított szerkezetét láttatja homloknéz?tben. A (2) armaturamag fogazott lemezekből van alkotva, melyek a szokásos módon fecske­farkalakú nyúlványokkal vannak az (1) ke­retbe beillesztve és a (3) lemezek által cso­portokra osztatnak, mely utóbbiak nagyjá­ban a (2) mag lemezeihez hasonló alakkal bírnak, de oldalas bordákkal vannak ellátva, úgy hogy a szomszédos lamellák között szel­lőztetőcsatornát képező hézagok állnak elő. A lamellák fogai között lévő hasítékokba be­illesztendő armaturatekercsek a rajzok egyi­kében sincsenek föltüntetve, minthogy el­rendezésük és megerősíttetési módjuk tel­jesen ismeretes. A térmágnesmag az (5) küllőkerék által hordatik, mely a dynamónak (4) tengelyére van erősítve; ezen mag az egymást átlapoló, szegmentalakú (6) lamellákból áll, melyek mindegyike egy testrésszel és egy az (5) küllőkerékbe nyúló nyúlvánnyal, valamint két vagy több, a sarkrészeket képező sugár­irányú nyúlvánnyal bír. Ezen sarkrészeknek alakja tetszőleges lehet és oldalaik vagy pár­huzamosan, vagy sugárirányúan rendezhetők el. A térmágnesmag is a bordázott (7) leme­zek által lamellacsoportokra van fölosztva, úgy hogy ezek között, úgy mint az armatúra­magban, szellőztetőcsatornák képződnek; a (6) lamellák és (7) lemezek a (8) homlokle­mezek által (3. ábra) és az egész lemeztö-

Next

/
Thumbnails
Contents