16466. lajstromszámú szabadalom • Primér vagy szekundér elem

Megjelent 1 8!>í). évi rteezeinber hó 1 í -én. MAGY SZABADAJ MI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16466. szám. Il'g. OSZTÁLY. Primér- vagy szekundér elem. JUNGNER ERNŐ WALDEMAR BÖLCSÉSZETHALLGATÓ STOCK­HOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 24-ike. Az eddig ismeretes primér, valamint I szekundér elektrolitikus áramforrások számos I és ismeretes hibái különböző okokból álta- | lánosságban azon tényre vezethetők vissza, 1 hogy az elektrolyt chemiai összetétele vagy szerkezete az áram áthaladásakor változást szenved. Majdnem az összes eddigi elek­trolytikus áramforrásoknál az elektrolyt alá van vetve mindkét fönti változásnak. Ebből természetszerűleg következik, hogy az elektrolit valamint a működő (aktiv) anyag (vagy elektród) alkatrészeinek halmazálla pota megváltozik. Az ólom akkumulátor, valamint a Lalande-féle szabadalomban emlí­tett szekundér elem (rézoxyd - - vasoxyd­hydrat alkáliban) e tekintetben annyiban képez kivételt, hogy az elektrolyt minőség tekintetében nem változik, azonban térfogat és koncentraczió tekintetében megváltozik-Az előbbi esetben az ólomszulfátban lévő (S04 ) gyök, valamint ez utóbbi esetben Fe(OHs )vasoxydhydratban lévő(OH)hydroxyd az áram áthaladásakor halmazállapotukat megváltoztatják, azaz majd folyós, majd pedig szilárd anyag alkatrészét képezik. Emellett az elektrolit koncentracziója és tér­fogata is megváltozik. Ugyanezen eset áll fönn a Cailletets- és Collardeans-féle platin elektródokkal biró gázkompressziós elemek­nél is. Jelen találmány czélja oly primér- vagy szekundér-elemet létesíteni, melyekben az elektrolit az elektromos energia el- vagy hozzávezetése mellett bekövetkező chémiai reakczióknál állandóan megtartja qualitását és quantitását. Ennek következtében az elektrolyt nem vesz részt a chémiai reakcziók­ban, hanem csupán csak másodrendű vezeték gyanánt szolgál az elektródok között és így ennek relatív súlya a minimumra csökkent­hető. Ily elektromos forrás előnyei abban állanak, hogy a fejlesztő anyagok (aktiv anyag vagy elektrolyt) egyikének sem válto­zik meg halmazállapota, a mi — mint már említtetett — az eddig ismert primér- vagy szekundér elemeknél megtörténik. Ezen czél elérésére a következők szük­ségesek : 1. oly elektrolyt, melyből az elektrolytis alkalmával minden körülmények között csak az oldóanyag illetve a víz alkatrészei vál­nak le, 2. oly aktiv anyagok, melyek az áram áthaladásakor az oxygén vagy a hydroxylt közvetlenül fölveszik vagy föladják, 3. oly inaktív vezetők, melyek az elektrolyt

Next

/
Thumbnails
Contents