16461. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kocsikapcsolás

Megjelent 1899. évi deczember lió 7-én. MAGY. tifift KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16461. szára. V/b. OSZTÁLY. Vasúti kocsikapcsolás. GASZPER JÁNOS ESZTERGÁLYOS SÁTORALJA-UJHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 26-ika. A jelen találmány tárgyát oly vasúti kocsikapcsolás képezi, a mely az eddig al­kalmazott vonóhorgos kapcsolásokat van hi­vatva helyettesíteni és azon szerencsétlen­ségek kiküszöbölését czélozza, melyeket az eddigi kapcsolásoknak a mozgásban lévő kocsik között való kezelése okozott. A ta­lálmány tárgyát képező kapcsolás lényegé­ben vülaalakú kapcsolótagokból áll, mely villáknak egyik szára meg van hosszabbítva és a szemben lévő villa szárai közé nyúlva, azok között egy rúgó hatása alatt becsap­panó csapszög által rögzíttetik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra egj' kapcsolótagot tüntet föl fölülnézetben és működésen kiviili állásában. A 2. ábra a kapcsolást működő állásában részben metszett fölülnézetben tünteti föl. A 3. ábra a zárt kapcsolásnak részben metszett oldalnézete. A mint említettük, a kapcsolás a kocsi mindegyik homlokoldalán alkalmazott és a vonórúddal tetszőleges módon összekötött (1) villából áll, melynek egyik (12) szára jóval hosszabb, mint a másik (11) szár és végén a (13) füllé van kiképezve. A villa szárai között a (2) rúgó hatása alatt álló (21) pofa vezetődik melynek rendeltetésére rögtön rátérünk. A villának egyik szárán a (3) tok van kiképezve, a mely a (4) haránt csapszöget befolyásoló (41) rúgónak befo­gadására szolgál. A (41) rúgóhoz hasonlóan a (2) rúgó is egy külön tokban vagy a villa szárában rejthető el. A (41) rúgó a (4) csap­szeget állandóan a villának (12) szára felé igyekszik nyomni, míg a (2) rúgó a (21) pofát a (4) harántcsapszeg felé szorítja. A kapcsolás működése már most a követ­kező : Két kocsi összetolásakor az (1) villának (12) szára neki megy a szemben lévő kap­csolótag kitolt (21) pofájának (1. ábra), mely ekkor a (4) csapszegnek betolatását meg­akadályozza. A (12) villaszár azonban a (2) rúgó hatását legyőzve, a (21) pofát hátra­szorítja és ez által a (4) csapszöget fölsza­badítja, úgy hogy az már most (41) rugó­jának hatása alatt a (12) szár felé csappan, de egyidejűleg keresztül megy a szemben lévő kapcsolótag (13) szemén, a mint az a 2. és 3. ábrákból látható. Ezen működés mindkét kapcsolótagra nézve két kocsinak összetolásakor egyidejűleg következik be-A kapcsolásnak fölbontására csak az szük­séges, hogy a (4) harántcsapszögeket (41) rugójuk hatásával szemben visszahúzzuk, a mikor is mindegyik (12) villaszár a szem­ben lévő villának szárai közül kihúzható és a (21) pofa (2) rugójának hatása alatt ki-

Next

/
Thumbnails
Contents