16456. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű gáz és petróleum mótor

Megjelent 1899. évi deczember hó 6-án. MAGY. jg| KIU. SZABADALMI hIH HIVATAL Kétütemű gáz- és petroleummótor. ECKHARDT HENRIK MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 3-ika. Az eddig ismeretes kétütemű motoroknál, melyeknél a fáradt gázokat a munkahen­gerbe bevezetett komprimált levegővel öb­lítjük ki és melyeknél ez utóbbinak sűríté­sére nem alkalmazunk külön légszivattyúkat, a hengernek mellső végét vagy a tömítet­ten zárt forgattyúszekrényt képezzük ki kifúvó szivattyúvá. Ezen elrendezések azon hátránnyal birnak, hogy egyrészt a holt tér igen naggyá lesz, másrészt a kifúvásra al­kalmazott levegő a munkadugattyúnak külső fölhevített fölületeivel érintkezik és magának a dugattyúnak hatásos léghűtése lehetetlenné válik. Ezen hátrányok elkerülése czéljából a je­len találmány tárgyát képező kétütemű mo­tornál a hajtó rúd (A) vezetékének a mun­kahenger felé fordított végét öblítő szivaty­tyú gyanánt képezzük ki úgy, hogy a (B) szelepen át (2. ábra) beszívott levegő (C) szelepen keresztül a (D) gyűjtő tartályba szoríttatik és innen alkalmas pillanatban az (E) csövön keresztül (1. ábra) az (F) munkahengerbe vezettetik. Ez utóbbinak mellső (G) vége a (H) nyílásokon keresztül a küllevegővel állandóan közlekedik úgy, hogy a munkadugattyúnak intenzív hűtése biztosítva van. Oly motoroknál, melyeknél permetezés, égési anyag befúvása czéljából vagy egyéb okokból nagyobb nyomású levegő szükségel­tetik, az (A) szivattyú által szállított lég­mennyiségnek egy részét nagyobb nyomás alatt egy (D)-től elkülönített, második térbe nyomhatjuk. Ezen második (a) tér (2. ábra) az öblítő szivattyúval közvetlen összeköt­tetésben áll, úgy hogy az ez utóbbiban be­álló nyomásnövekedés közvetlenül hat az (a) melléktérre. Ha az (a) térben összegyűlt levegőnek igen nagy túlnyomást kell kölcsönöznünk, ezen teret külön légszivattyú gyanánt ké­pezhetjük ki, mely ezen esetben a tulaj­donképeni öblítő szivattyúnak mintegy má­sodik lépcsőjét képezi. Ezen eset van a jelen szabadalmi leírásban tüzetesen tár­gyalva. A két szivattyú működése a követ­kező : Az (A) öblítő szivattyúnak dugattyúja előrejártakor tiszta levegőt szí a hengerbe és ezt visszajáró löketének legnagyobb ré­szében a (K) csatornán keresztül a (D) gyűjtő tartályba nyomja, a mikor is a fe­szültség krbl. 0.5 atmoszféra túlnyomásig növekszik. | Egy meghatározott pillanatban egy külön ! vezényközeg a (K) csatornát elzárja, mire a levegőnek a (D) tartályba való szállítása

Next

/
Thumbnails
Contents