16455. lajstromszámú szabadalom • Vízelválasztó sűrített légvezetékekhez

Megjelent 18í)9. évi deczember hó 6-án. MAGY. KIR. SZABADALMI H I VATAL SZABADALMI LEIRAS 16455. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Vízleválasztó sűrített légvezetékekhez. EXNER CONRÁD KÁROLY FÖLDBIRTOKOS ÉS SCHÜLER MIKSA MŰ­VEZETŐ A CS. ÉS KIR. HADITENGERÉSZETI SZERTÁRBAN PÓLÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 26-ika A találmány tárgya egy vízleválasztó, mely a nedves kompresszorok és a sűrített légtar­tályok kapcsolására szolgáló sűrített légve­zetékbe iktatva, a levegő által elragadott vízgőzök leválasztására szolgál. A találmány szerint a sűrített légveze­tékbe egy függélyes edényt iktatunk be, melybe a sűrített levegő fölülről áramlik be és melyből fölül távozik. Ezen edény fene­kén egy serlegalakú, fölül nyitott úszó fek­szik, mely fölött egy ernyő van elhelyezve. Ez az ernyő a sűrített levegővel az edénybe jutó vizet arra kényszeríti, hogy az edény falán folyjék le, tehát az úszó üreges te­rébe be ne jusson. Az edény falán lefolyó víz az úszót emeli, tehát a szelepet az ülé­sére nyomja. Bizonyos idő multán annyi víz fog összegyülekezni, hogy az a serlegalakú úszóba folyik, tehát ezt elsülyeszti. A sze­lep ekkor kinyilik és a sűrített levegő a vizet a szelepfészken át kinyomja, úgy hogy az úszó ismét emelkedni kezd és a szelep el­záródik. Minthogy az úszó fenekének fölső fölülete a szelepet a sűrített levegő nyomása ellené­ben védi, az alsó fölületet az edény fenekén átnyúló tehermentesítő dugattyúval kell el­látni. A csatolt rajzon ez a vízleválasztó függé­lyes metszetben látható. Az (a) edény fölül a (b) bebocsájtó és a (c) elvezete csővel van ellátva. A (b) be­bocsájtó csőtől egy áttört (d) kígyós cső in­dul ki, mely a sűrített levegő és vízkeverék vezetésére szolgál. A víz a tölcséralakú (f) ernyőre esik és arra kényszeríttetik, hogy az edény fala mentén az (a) edény fenekére folyjék, melybe a víz leválasztás megkez­dése előtt annyi vizet öntünk, hogy a csésze­alakú, fölül nyitott (g) úszó a rajzon lát­ható helyzetbe jusson. Ebben a helyzetben az úszó fenekén lévő (h) szelepkúp a (j) szelepfészekre fekszik, mely az alsó végén egy, az edény födelén átnyúló (k) csövön van alkalmazva. Az úszó fenekének alsó fölületén megerősített (m) dugattyú az edény fenekének kifelé nyíló fu­ratába nyúlik és minthogy ennek az (m) du­gattyúnak keresztmetszete a (h) kúpszele­pével, mely a sűrített levegő nyomásának kitéve nincs, egyenlő, az úszó alsó fölületét tehermentesíti. Az (o) orsó és a (p) kereszt az úszó ve­zetésére szolgál. Ha annyi víz gyűlt össze, hogy a serleg­alakú úszóba is befolyhatik, elérkezik az az

Next

/
Thumbnails
Contents