16428. lajstromszámú szabadalom • Gyűjtőmappa

Megjelent I 81)9. évi deczember hó 4-éu. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRA8 16428. szám. XITI/b. OSZTÁLY. Gyűjtó'mappa. kbah ábmin kereskedő és gyáros berlinben. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 10-ike. A mellékelt rajzban föltüntetett zárószer­kezet oly gyűjtőmappák számára vonatkozik, melyeknek háta részekre van osztva és az által van jellemezve, hogy a hátrészek a zár nyitása alkalmával erőszakosan szétnyomat­nak, úgy hogy a mappa minden körülmény között nyitódik. A berendezés olyan, hogy a mappa nyitásához egy gyenge ujjnyomás elegendő, minek folytán egyes iratdarabok kivétele vagy behelyezése nagyon megköny­nyíttetik. A zár a mappa zárását is nagyon egyszerűsíti, a mennyiben a záráshoz nem kell semmi más, csak a mappa két födelének összehajtása. A mellékelt rajzban: 1. ábra a mappa végnézete, melynél a mappa zárva van; 2. ábra a zárószerkezet nézete, melynél a mappa szintén zárva van; 3. ábra ugyanazon nézet, de teljesen nyi­tott mappa mellett. A mappa a két egyenlő (a) és (b) hát­részből áll, melyek egy, két vagy több (c) sarnir vagy sarnirok helyett a külső bőr, posztó, stb. bevonat által úgy vannak össze­kötve, hogy zárt állapotban ezen két rész egy egységes könyvhátat képez. A hátrészeket czélszerűen fából készítjük és kívül posztóval vagy hasonló (e) anyaggal vonjuk be, a mivel (al bl) oldaltoldatok van­nak (d) födelekhez erősítve. Ezen (al bl) toldatok belső oldalain bádogszalagok (f) föl­fűző sodronyokkal ismert lmodon vannak meg­erősítve, melyekre az előzőleg lyukasztott iratdarabokat lehet föltolni. (a) és (b) hátrészeknek zárt állapotban való összetartására szolgál (p) tolóka, me­lyet egy (n) alátétlemezen eltolni lehet, mely (a) bal hátrészen csavarok által vagy más módon van megerősítve, (p) tolóka ezen (n) lemezen úgy csúszik, hogy alkalmas, lefelé nyúló toldatokkal (n) lemez (ol o2) hasadé­kaiba ér. A fölső hasadékban fekszik (o) spirálrúgó, melyet (p) tolóka (o3) peezke hord és mely ennél fogva a tolókát mindig fölfelé nyomni igyekszik. (p) tolóka (p2) orral van ellátva, mely a (b) hátrészre fölcsavart (q) lemez (q2) nyí­lás mögé kapaszkodik, ha a mappa zárva van. Ezen (q2) nyílást (q) lemez derékszögű, le­felé irányított (ql) és (m) elhajlásai képe­zik, melyek maguk között (q2) nyílást sza­badon hagyják, mint azt 3. ábrán látni le­het. (p2) orr e szerint (q) lemez (ql) elhaj­lása mögé támaszkodik. Ha (p) tolókát a nyíl irányában (2. ábra) lefelé eltoljuk, akkor (p2) orr (ql) elhajláson átcsúszik és ez által kijön (q2) nyílásból, úgy

Next

/
Thumbnails
Contents