16422. lajstromszámú szabadalom • Merczerizáló gép

3Ie&jelent 18í)í>. évi deczeinber hó 4-én. MAGY. szabadalmi SZABADALMI LEIRAS 16422. szám. XIV/c. OSZTÁLY. Merczerizáló gép. jeanmaire pál gyáros mühlhausenben. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 8-ika. A gyapotnak kifeszítés közben való mer­ezerizálására szolgáló eddigi gépek lénye­gükben szorítókkal vagy peczkekkel ellátott keretekből állanak, melyeken a merczerizá­lásnak egyes műveleteit foganatosítjuk, neve­zetesen a gyapotot a merczerizáló folyadék­kal itatjuk, megmossuk és savtalanítjuk. A jelen találmány tárgyát képező gép hasonló rendeltetéssel bír, t. i. hogy a szövetet rögzítse és ez által ennek úgy hosszirányú, valamint a szélesség irányában való összezsugorodását megakadályozza, Ezen czélt a jelen találmány szerint az által érjük el, hogy a szövetet nem mint eddig a külső éleken alkalmazott peezekkel vagy szorítókkal rögzítjük, hanem egész fölíiletével egy vagy több dobhoz tapaszt­juk és ezen állapotában a merczerizálás különböző műveleteinek egymás után vet­jük alá. A jelen találmány tárgyát képező gép­nél a henger vagy hengerek nem simák, mint eddig, hanem érdes fölülettel vannak ellátva, melyet tetszőleges módon állítha­tunk elő ; a hengert pl. öntött vasból készít­hetjük és gyűrű- vagy spirálisalakú rovát­kákkal láthatjuk el. Ezen rovátkák pályája a hengerpalástnak alkotóit vagy merőlegesen vagy más megha­tározott szög alatt metszi; lehet a dobokat fából vagy bádogból is készíteni és a fonó kártolókhoz hasonlóan aczélpántokkal körül­venni. melyeknek kalapácscsal való meg­munkálása által külső fölületükön a konyha­reszelőkéhez hasonló alakot kölcsönözünk. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező gépnek egy fogauatosítási alakja szematikusan vau föltüntetve. A gyapotot mindenekelőtt a több (b) hen­gerrel ellátott (a) kádban 25—35° Bé-s nátronlúggal itatjuk; ezután a gyapot a (c) hengerek által tovamenesztetik, melyek érdes fölületük következtében a szövetet eredeti alakjában rögzítik. Az egyes dobokat kerü­letüknek és számuknak megfelelő sebesség­gel hajtjuk oly módon, hogy a szövet oly hosszú időn át maradjon az egyes henge­reken, mely a merczerizáló folyadék beha­tásának érvényesüléséhez szükséges. A szö­vetdarabokat a két utolsó henger között elrendezett (d) öntöző szerkezet segélyével jól leöblítjük. Ezen két henger alatt a kisebb átmérővel bíró és szintén érdes fölületű (e) henger van elrendezve, mely a lefolyó víz fölfogására és összegyűjtésére szolgáló (f) víztartályba merül. A szöveten esetleg még tapadó lúgot savakkal közönbösítjiik, még pedig vagy akként, hogy a szövetet az

Next

/
Thumbnails
Contents