16404. lajstromszámú szabadalom • Szóró és keverő berendezés poralakú anyagok számára

Megjelent I8Í)Í>. évi november lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 16404. szám. x/i OSZTÁLY. Szóró és keverő berendezés poralakú anyagok számára. CRON LAJOS MÉRNÖK MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 12-ike. A mellékelt rajzban két egymást keresz­tező függélyes metszetben föltüntetett ke­verő berendezés poralakú anyagok számára, különösen a liszt keverésére szolgálja liszt az elevátor által (a)-nál (b) szállító csigába ho­zatik, mely a lisztet a lisztszekrénybe viszi. A lisztszekrényen belül ezen csiga (c) szóró köpennyel van körülvéve, mely vele együtt forog és mely sodronyszövetből, lyukasztott vagy hasított lemezekből vagy pálczákból ké­szülhet és azon rendeltetéssel bír, hogy a belépő lisztet finoman elossza és szétszórja, úgy hogy az elég lazára és finomra elosztva hulljon a szekrénybe. A szóróköpenyen be­lül a jobb elosztás czéljából peczkek is he­lyezhetők el. A liszt először a tartány mellső részében lassan leülepedik és a később ér­kező liszt a szóróköpeny közé fektetett és vele együtt forgó második (d) csiga által továbbtolatik, úgy hogy a liszt a szekrény­ben finoman eloszlik és lazán rakódik le egy­más fölött rézsútos rétegekben, mint a rajz­ban jelezve van. További benső keverésre minden liszt és dércze számára alkalmas (e e) tápláló szerkezet alkalmazható. A rajzban föltüntetett táphenger különös, elcsavart és lejtős alakkal bír, melynek foly­tán forgása alkalmával a rajta fekvő por­alakú anyagok nemcsak a forgási irányban vitetnek tova, hanem a magasabban fekvő (f) pontoktól lefelé (g)-ig és a lejebb fekvő (g) pontoktól följebb (f)-ig tolatnak. A keverendő anyag ezen különböző moz­gásai különös, körforgó keverési működést hoznak létre, melynek folyamán a poralakú anyagok egymással könnyen súrlódnak. A henger csavart alakja még azon előnnyel bír, hogy a táplálás bái mikor, a keverendő anyag hosszabb nyugvása után is minden nehézség vagy fönakadás nélkül megkez lhető. Ezen tápberendezés folytán a liszt alulról vétetik el és szokásos módon az alatta lévő csigába szóratik, mely az elevátorhoz viszi, honnan újból a leírt berendezésbe jut; így a liszt körfolyam útja keletkezik. SzABADALiMI IGÉNYEK. 1. Szóró és keverő berendezés poralakú anya­gok számára, jellemezve az által, hogy a keverendő anyagot a keverő szekrénybe bevezető (b) szállító csiga (c) szitaköpeny­nyel van körülvéve, mely utóbbival együtt forog és a keverendő anyagot finoman el­osztva, a szekrénybe szórja, mi mellett a további benső keverésre egy a fölíiletén csavart és lejtős lábhenger alkalmaztatik. 2. Az 1. alatt jellemzett szóró és keverő berendezés egy kiviteli alakja, melynél a szitaköpeny kívül a (d) szállítócsigát hordja, mely a szétporlasztott kevert anyagot továbbtolja. (1 rajzlap melléklettől.) LAO NYOMDÁJA BUDAPKSTE?

Next

/
Thumbnails
Contents