16377. lajstromszámú szabadalom • Gép, gyufáknak lyukasztott vagy szigetelő lemezekbe való bevezetésére ill. azokból való kivételére

Megjelent 18í)9. évi deczember hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 16377. szám. IIIg. OSZTÁLY. Gép gyufáknak lyukasztott vagy szigetelő lemezekbe való bevezetésére ill. azokból való kivételére. JÖNKÖPINGS TÁNDSTICKS-FABRICKS AKTIEBOLAG CZÉG JÖNKÖPINGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát gyufáknak lyukasztott lemezekbe való bevezetésére szolgáló gép képezi, melyek a gyufáknak parafinnal, kénnel vagy gyújtó masszával való ellátásánál vagy hasonló kezelésnél tartókul szolgálnak. Mihelyt a gyufák elké­szültek, ezen lyukasztott lemezek ismét visszatérnek a gépbe, mely azután a gyu fákat a lemezekből kiveszi és egy csészébe vagy magazinba rakja. A gép áll: egy vagy több magazinból, melyekbe a gyufákat halomra rakjuk; egy pályából, melyben a lyukasztott lemezeket sorban a magazin közepe elé visszük, transporteurból, mely a gyufákat a lyukasztott lemezekből kiveszi és ezen czélból egy sor fogóval van ellátva, melyeknek segélyével az a magazinból egy­másután bizonyos számú gyufát húz ki és fektet egy hornyos fölületre, illetőleg asz­talra, melyről aztán azokat a mögöttük lévő fésű, melynek fogai a hornyokban csúsz­nak, a közvetlenül az asztal mellett álló lyukasztott lemezbe tolja. A gyufákkal meg­töltött lyukasztott lemezek azután a gépből kiszállíttatnak, hogy a gyufák aztán kézzel vagy más gépek segélyével kezeltessenek. Ezen czélból a lemezek egymástól el vannak választva, úgy hogy a gép azokat egyen­kint vezetheti előre a pályában. A tyukasz­tott lemezeket akkor menesztjük a gépbe, mikor még a kezelendő gyufák abban benne vannak. Mielőtt a lyukasztott lemezek a töltő helyét elérnék, egy külön transporteur mellett haladnak el. mely szintén fogókkal van ellátva és mely a kész gyufákat a lyukasztott lemezekből kihúzza úgy, hogy az utóbbiak üresen érkeznek a magazin alá, a hol ismét megtöltetnek. Ezen trans­porteurhöz közel egy szintén hornyos asz­tal van elrendezve, melynek a hornyai a transporteurtől veszik át a gyufákat, melyeket aztán egy fésű továbbít egy pályá­ban sorrendben az asztal közepe felé veze­tett csészékbe vagy egy ugyanott elrende­zett, a gyufák fölvételére szolgáló magazinba. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltűntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete. A 2. ábra metszet az 5. ábra X—X vonala szerint. A 3. ábra metszet az 5. ábra Y—Y vonala szerint. A 4. ábra a gép elölnézete. Az 5. ábra metszet az 1. ábraZ—Z vonala szerint.

Next

/
Thumbnails
Contents