16363. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a nem pázsit féle gyomok elpusztítására, különösen a vetési repcze (Sinapis Arvensis) és a repczén retek (raphanus Raphanistrum) nevű gyomok kiirtására

M<\i?iHen< i s!>í) évi november li<» 30-á' MAGY. KIR. SZABADALMI wSB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 168(53. szám. X l». OSZTÁLY. Eljárás a nem pázsitféle gyomok elpusztítására, különösen a vetésirepcze(Sinapis arvensis) és a repcsénretek (Raphanus Raphanistrum) nevü gyomok kiirtására. BAYEBISCHE ACTIENGESELLSCHAFT FÜB CHEMISCHE UND LAND­WIBTSCHAFTLICH-CHEMISCHE FABBIKATE CZÉG HEUFELDBEN (BAJOBOBSZA(I). A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius 8-ika. A nyári gabonafélékre nézve annyira káros gyomoknak, mint például a vetési repczének alapos és kifogástalan kiirtása eddigelé csakis kapával és kézzel volt lehetséges, mint­hogy hiányában voltak raczionális kémiai gyomirtószereknek. Tapasz alták idővel, hogy a legtöbb olyan növénynek gyökere', melyek nem tartoznak a tulajdonképeni úgynevezett sós növények (datolya-pálmák) közé, pl. konyhasó-oldatokkal teljesen el is pusztít­hatok. Az az ajánlat azonban, mely a kerti uta­kon lévő gyomnak sóoldattal való kiirtására irányul, a gyakorlatban nem vált be, mivel a szomszédos hasznos növények is szenved­tek általa. Vasvitriol- és rézvitriol-oldatok már jobbaknak bizonyultak, mivel ezek nem maradnak a földben oly hosszú ideig hatás­képesek, mint a chlórnátrium, hanem rövid idő múlva oxydálódnak, illetve kiválnak. Jóllehet, hogy ily fémsóoldatok alkalma­zása ott, a hol a gyom kis mértékű kiirtá­sáról van szó, és a hol a vasvitriolpermete­zést a hasznos növények óvatos kímélésével alkalmazhatták, nem ütközött nagyobb aka­dályokba, de többé-kevésbé megtagadták a fémsóoldatok a szolgálatot a mezők gyo­mainak nagyobb mérvű kiirtásánál, különö­sen ha a nagymennyiségben és mindenütt előforduló vetési repcze kiirtásáról volt szó. Csakis hosszas kísérletezések után sikerült újabban Dr. Weiss J. E. tanárnak, a bajor­országi Weihenstephanban egy szert találni, mely a gabonafélék termesztését rendkívüli | nagy mértékben befolyásoló gyomok, főkép 1 a vetési repcze kiirtására alkalmas. A jelen eljárás a növényekre mérges ha­tású fémsók alkalmazásának elvén alapszik, j a mennyiben ugyanis az eljárás értelmében I főkép a könnyen oxydálható, de mint oxy­dulsó a növényi sejteket szétroncsoló ha­tású vasszulfát (Fe S04) alkalmaztatik, még pedig kalczinált, poralakú állapotban. E szer alkalmazása indifferens anyagok hozzáadásá­val, vagy a nélkül, a mezőn történő szétszó­rás útján akként történhetik, hogy az a nem pázsitféle gyomokat, melyek, mint a vetési ' repcze, főkép a nyári gabonaféléket szokták l ellepni, kiöli, míg a gabonaneműek a szer romboló hatása alól elvonatnak. A növé­nyeknek vas- és rézvitriololdattal történő be­fecskendeztetésükkel szemben a poralakú

Next

/
Thumbnails
Contents