16350. lajstromszámú szabadalom • Újítás maláta- és gabonakoptató gépeken

Megjelent I SSM). évi november hó 38-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 1(5850. szám, IV/a- OSZTÁLY. Újítás maláta- és gabonakoptató gépeken. FEHBLNBACH VILMOS MECHANIKUS AUGSBUBGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 29-ike. A jelen találmány tárgyát maláta- és ga­bonacsiszoló gép képezi, mely a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra a gép függélyes hosszmetszete. A 2. ábra harántmetszete. A 3. ábra vízszintes metszete. A jelen találmány tárgyát képező gépnél a függélyes (v) tengely, melyen a keféket hordó (B) kúp van megerősítve, emelhető vagy sülyeszthető a szerint, a mint azt a kezelendő maláta vagy gabona megkivánja; a tengely ezen emelése és sülyesztése foga­natosítható a nélkül, hogy az által az osztá­lyozó henger hajtó művét befolyásolnék, mert, a mint a rajzból látható, az a (g) csavarból és a (gl) csavarkerékből áll. A kefével ellátott (B) kúp a kezelendő malátát vagy gabonát a kúpot körülfogó aczélsod­ronyból készült szövethez dörzsöli, tehát ke­féli és megszabadítja ekként a malátacsirá­tól illetve burkoktól, minek megtörténtével az anyag a gép elhagyása után az (a) kifo­lyatón át az (S) osztályozó hengerbe jut. Ezen szabályozó hengernek föladata az, hogy a malátacsirákat és a burkokat a ma­látából illetőleg a gabonából kiválassza. Ez akként történik, hogy a malátacsirák és a burkok a henger finom drótszövetén keresz­tülhullnak, míg a maláta vagy gabona a (z) kifolyatón át hagyja el a hengert. Ugyanazon pillanatban azonban, melyben a maláta vagy a gabonaszemek a hengert elhagyják, azokat az (E) exhaustor által lé­tesített légáram hatásának vetjük alá, hogy azt tesetleg még visszamardt malátacsiráktól burkoktól és portól megtisztítsuk.. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás maláta- és gabonakoptató gépeken, jellemezve egy a függélyes (v) kefeten­gelyen elrendezett (g) csavarból és az ezzel kapcsolódó, a vízszintes hengerten­gelyre ékelt (gl) csavarkerékből álló hajtómű által. 2. Az osztályozó hengert elhagyó malátának vagy gabonának az (E) exhaustor által létesített légáram hatásának való kité­tele, hogy ez által az anyagot a portól és az esetleg még visszamardt kis maláta­csiráktól illetőleg burkoktól megtisztít­suk. i (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYT/ÍFMASÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents