16342. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés egyenáramú mellékkapcsolású dinamógépek és mótorok gerjesztésére

Megjelent 18í)í). évi november hó 27-én. KIR MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16842. szám. VII/g. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés egyenáramú mellékkapcsolású dynamogépek és mótorok gerjesztésére. SENGEL ADOLF TANÁR DARMSTADTRAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 22-ike. Nagy feszültségű egyenáramú mellék­kapcsolású dynamógépeknél a mágnesteker­cselés előállítása tudvalevőleg nagyobb ne­hézségekbe ütközik, mert növekedő feszült­séggel a fölhasznált mellékkapcsolású drót­nak harántmetszete a tekerületek számának növekedésénél kisebbedik és ennek folytán egyrészt az anyagnak és az előállításnak költségei emelkednek, másrészt pedig a mellékkapcsolású áramkör vigyázatlan ki­kapcsolásánál a mágnestekercselés megsé­rülésének veszélye is növekedik. Ezen hát­rányok különösen kisebb gépeknél jelent­keznek. Igaz ugyan, hogy a mellékkapcsolás szo­rítóin a feszültséget ellenállások beigtatása által természetesen tetszőleges mértékben csökkenthetjük, csakhogy a beigtatott ellen­állásban energiaveszteség fog beállani és a mágnestekercselés előállításánál elért meg­takarítást a beigtatott ellenállásnak költség­többlete többé-kevésbbé ellensúlyozza. A következőkben leírt elrendezés lehe­tővé teszi, hogy egy mellékkapcsolású dy­namógépnél a mágneseket minden veszte­ség nélkül a kefefeszültségnek csupán csak felével gerjesszük. Az 1. ábrában ily kapcsolás van föltiin­tetve. (A) az egyenáramú dinamógépnek fegyverzete, (B és B') a (C) kollektornak két keféje; a tengelyre az (S) kontaktus­gyűrű elszigetelten vau fölillesztve, mely pl. a kollektor (s) szegmentjének segélyével a fegyverzettekercselésnek egy. pontjával vezető összeköttetésben áll és melyhez a harmadik (B") kefe dörzsölődik. Ha a dynamógépet működésbe hozzuk és normálisan gerjesztjük, akkor a két (B és B') kefe között oly feszültséget kapunk, mely minden időpontban ugyanazon irány­nyal és ugyanazon értékkel bír. Ezzel szem­ben az (S) kontaktusgyűrűn dörzsölődő (B") kefe és a (B), illetve (B'j kefék egyike kö­zött uralkodó feszültség szintén egyenlő irányú, értéke azonban, mely az (S) kon­taktusgyűrűvel összekötött (s) szegmentnek a (B) vagy (B') keféhez viszonyított állásá­tól függ, folytonosan változó. Ha példának okáért a (B" és B) kefék közötti feszültségváltozást vesszük szem­ügyre, azt látjuk, hogy a feszültség zérussá válik, ha az (s) szegment a (B) kefe alá kerül. Legnagyobb értékét akkor éri el a feszültség, ha az (s) szegment egy félfor­dulat után a (B') kefével érintkezésbe jön, a mikor is értéke a gép szoritóinak feszült-

Next

/
Thumbnails
Contents