16326. lajstromszámú szabadalom • Lángzó szabályozó csavarral a kiömlő gáz számára

Megjelent 18í)í). évi november hó 27-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16íi2B. szám. II/d. OSZTÁLY. Lángzó szabályozócsavarral a kiömlő gáz számára. GESELLSCHAFT FÜB GAS-SPAR-APPABATE M. B. II. GYÁBI CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 10-ike. Ismeretes dolog az, hogy a Bunzen-égők­nél a .legmagasabb világító- illetőleg hevítő hatás csak akkor érhető el, ha a kiömlő gáz meghatározott viszonyban van a iángzó által fölszívott levegővel s ez leginkább a gázizzó világításnál észlelhető, hol nemcsak a világító erő csökken föltűnően, ha több vagy kevesebb gáz jön a lángzóhoz, hanem a harisnya is megkormosodik s ez által a vi­lágító erő szintén csökken. A gáznak megfelelő mennyiségben való be­vezetése a csapnak helyes állításától függ s minden egyes meggyújtásnál a csapállí­tásnak gondos próbálgatását szükségli; a mihez azonban legtöbbször elég időnk nincsen. Oly segédeszköz, mellyel a már helyesnek talált csapállást bármikor újra eszközölhet­jük, azért nem alkalmazható, mert a láng­zónak levegőszívó képessége a harisnya hasz­nálata folytán csökken s így a beömlő gáz­mennyiségnek is megfelelően csökkennie kell. Az égőhöz ömlő gázmennyiségnek a le­vegőmennyiséggel megfelelő arányban s a gázcsaptól függetlenül való szabályozása tárgya a jelen találmánynak, mely tulajdon­képen újítás a gázizzólángzókon s melynél az (a) lángzó és (c) záró csap között egy (b) szabályozó csavar van alkalmazva. A mellékelt rajz 1. ábrája ezen készülék oldalnézete és rész­ben metszete, 2. ábrája a (b) szabályozó csavar kereszt­metszete, 3. ábrája a (b) csavar egy más kiviteli alakjának keresztmetszete. A (b) szabályozó csavar, mint ez az 1. és 2. ábrán látható, a gáz átbocsátása czéljá­ból vagy át van fúrva, vagy, mint a 3. áb­rán látható, horonnyal van ellátva. Mindkét esetben a (b) csavarnak előre vagy visszafordítása által a gáz átbocsátó nyílás szűkíttetik s ez által a lángzóhoz ömlő gázmennyiség csökken. SZABADALMI IGÉNY. Lángzó szabályozó csavarral a kiömlő gáz számára, jellemezve az (a) lángzó és (c) elzáró csap közé iktatott átfúrt vagy ho­ronnyal ellátott (b) szabályozó csavar ál­tal, mely a lángzóba ömlő gázt a (c) csap­tól függetlenül a lángzótól beszívott le­vegőmenny iségéhtz képest pontosan sza­bályozza. PALLA8 KÉ8ZVÉN V TARAAflÁB NYOMDÁJA bUUAftHIKí. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents