16304. lajstromszámú szabadalom • Szivarkadoboz

Megjelent 1899. évi november hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI j§|| | HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16304. szám. VI/©. OSZTÁLY. Szivarkadoboz. GRAUBNER JÁNOS KERESKEDŐ HÖXTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 1-je. A mellékelt rajzon föltűntetett találmány, a közéletben általánosan használt, szivarka­tartó dobozokra vonatkozik. A találmány lényegét az képezi, hogy a dobozon, vagy benne valamely alkalmasnak látszó helyen egy külön, kis zsebalakú üreg van kiképezve, mely korlátolt számú gyújtó befogadására szolgál, úgy hogy CLZ, 3i ki a szivarkát ily dobozban viszi magával, egy­úttal a szükséges gyújtóval is rendelkezik. Az e fajta dobozok rendesen tíz szivarka befogadására szolgálnak s így tíz gyújtó ele­gendő lenne; azonban tekintettel arra, hogy egyik-másik nem gyúlad meg, 12—15 szál is lehet. Magától értetődik, hogy ha elegendő hely áll rendelkezésre, a gyújtók száma több is lehet. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli be­rendezéssel bíró doboz különböző kiviteli ala­kokban szemlélhető, úgy a zsebecske elren­dezésére és számára, mint alakjára nézve. Az 1. ábra a találmány alkalmazását oly dobozon mutatja be, mely szopókával bíró szivarkák befogadására szolgál, míg a 2—9. ábra a szopóka nélküli szivarkákhoz i használt dobozokon mutatja be a találmány alkalmazását, hol az egy, mindkét oldalán nyitott hüvelybe foglalt belső fiók gyanánt van kiképezve. A 2. ábra a dobozt a szivarkákkal együtt mutatja be, hol az előbbi a külső hüvelyben foglal helyet, melynek fölső lapja le van metszve s a fiókszerű tartón, melyben a szivarkák vannak, az ezeket rendesen befödő s a gyújtókat befogadó zsebbel ellátott nyelv fölnyitott állapotban van föltűntetve. A 3. ábra a dobozokat képező kéregpapirt fölfejtve szemlélteti; vagyis magát a kimet­szési alakot, hol a gyujtózseb ép oly elren­dezéssel és alakkal bír, mint a 2. ábrában. Mint a 4—9. ábrából látható, a szétfej­tett és a fiókot képező kéregpapirdarabnak a gyufák számára való zsebbel ellátott végei, hasonló kivitellel bírnak, mint a 3. ábrá­ban látható, azon különbséggel, hogy a gyufazsebek alakja és elrendezése változik. Az 1. ábrában (A) a szivarkatartó, mely­nek feneke az (al á2 a3 a4) fülek által zár­ható be, míg fölső részét (b) lap zárja el s az utóbbihoz a szivarkákhoz fekvő (c) nyelv csatlakozik. Ezen részen vannak a gyujtó­zsebek elrendezve, még pedig az ábrán be­mutatott kiviteli alaknál, kettő egymással szemben. Önmagától értetődik, hogy esetleg egyet­len ily zseb is alkalmazható, vagy esetleg kettőnél több is. Mint az említett ábráról látható, (B) zse-

Next

/
Thumbnails
Contents