16283. lajstromszámú szabadalom • Eljárás chlór reaktiválására

Megjelent 181)9. évi november lió 6-án. MAGY. tfgfc KIR. SZABADALMI KGL HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16283. szám. IV/li/l- OSZTÁLY. Eljárás chlór reaktiválására. PALMQUIST HUGÓ MAGÁNMÉBNÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 17-ike. Szabad chlórnak oldatok alakjában való al­kalmazásánál ismeretes, liogy a fejlődésben lévő chlór lényegesen hatásosabb, mint az, mely kívülről vezettetett a folyadékba. Más­részt azonban sok esetben, különösen nagy­mennyiségű chlór alkalmazásánál, nagy ne­hézséggel jár azt a fejlődési állapotban ma­gában a folyadékban képezni, mivel az il­lető folyadékba nagy mennyiségű idegen anyagokat, t. i. a chlórfejlesztés maradé­kait kell bevezetni. Ezen hátrány különösen ott érezhető, hol mint pl. a nemesfémkohászatnál nagy meny­nyiségű kőzettel kell dolgozni és a chlórké­szítéshez hozzávezetendő nagy anyagmennyi­ségek folytán a keverékek aránylag nagyon higíttatnak. A jelen találmány tárgyát képező eljárás ezen hátrányon kiván segíteni és azon czéllal bír, hogy a nemesfémkohászatnál az ércz­iszapba vezetett chlórt az oldatban bizonyos mértékben reaktiválja, azaz oly állapotba ve­zesse át, melyben a chlór a szabad fémet könnyen chlorosítóan megtámadja és époly hatásos mint a fejlődésben lévő chlór. Az eljárás azon alapszik, hogy a chlórral kezelendő ércziszaphoz csekély mennyiségben oly chloridokat adunk, melyek szabad chlór­ral szuperchloridot képeznek és melyek más­részt a viszonyokhoz képest a chlórt ismét aránylag könnyen leadják. Ily chloridokhoz tartoznak pl. a manganchlorür, ólomchlorid stb. A működési mód olyan, hogy először ma­gasabb, chloridok képeztetnek és ezek az­után a chlorozandó fémekkel való csereha­tásuknál chlórtartalmukat ismét leadják, mi­által ez ismét a fejlődési állapotba hozatik. Természetes, hogy ugyanezen eljárás más ha­logénekkel is vihető keresztül, a midőn a megfelelő fém halogének alkalmaztatnak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás chlór reaktiválására a nemesfém­kohászatnál, jellemezve az által, hogy a chlorozandó folyadékhoz szuperchbrido­kat adunk, melyek a szuperchloridok vál­takozó képezése és szétbontása által a chlórátadó szerepét játsszák. 2. Az 1. igénypontban jellemzett eljárás egy kiviteli alakja, jellemezve az által, hogy chlór helyett más halogének vagy a fém chloridok helyett más megfelelő fémha­logének alkalmaztatnak. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents