16249. lajstromszámú szabadalom • Egyes eke gyanánt is használható kettős eke

Megjelent 18í>9. évi november hó 7-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI gjfl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16249. szám. X/a. OSZTÁLY. Egyes eke gyanánt is használható kettó's eke. PFEIFFLB JÁNOS GÉPÉSZ BAJMOKON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát oly kettős eke képezi, mely azonkívül, hogy a lehető leg­egyszerűbb módon alakíthatók át egybaráz­dás ekévé, még a szántóvas bemélyítésére (lejebb eresztésére) és emelésére szolgáló szerkezetének egyszerűsége és könnyű ke­zelési módjk által is előnyösen tűnik ki az eddig ismert ekék közül. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a találmánybeli ekének oldalról való nézetét, kiemelt ekevasakkal, tehát szán­táson kívüli állásában, a 2. ábra fölülről való nézetét, a 3. ábra a beállítható szerkezetet szántás közben elfoglalt állásában, végül a 4. ábra az eketestnek az 1. ábrában bemu­tatottal ellenkező oldalról való nézetét tün­teti föl. (a) eketest (b) gerendelyhez (c) tartóvilla és (d d) csavarszögek közvetítésével szilár­dan van hozzáerősítve, (b) gerendelyhez (e) keret van foglalva s ennek (el) oldalához a másik (al) eketest (dl dl) csavarszögek köz­vetítésével hasonlóan csatlakozik, mint (a) eketest a gerendelyhez. (e) keretnek (e2) oldalára (f) vonókar eltolhatcan van szerelve s megfelelő fekvésében (fl fl) csavarok által rögzíthető. A taligának (g) kereke a meggörbített (gl) kengyelnek (g2) hüvelyében (g3) szo-I rítócsavarral rögzített, (g4) ütközőkarimával ellátott (g5) tengelyen forog. Ha e szerint a kettős ekét egy barázdás ekévé akarjuk átváltoztatni, nem kell egye­bet tennünk, mint (dl dl) csavarszögek ki­csavarolása után (al) eketestet eltávolítani, (g) kereket, (g5) tengelyének (g2) hüvelybe ellenkező oldalról való beillesztése által be­felé fordítani, valamint (f) vonókart az egyes ekének megfelelő helyzetbe eltolni s ott rögzíteni (2. ábrának pontozott vonalai). Akár egyes, akár két barázdás eke gya­nánt használjuk a találmánybeli ekét, annak a szántásba való beállítása az ismeretes (h) emeltyűkar, az evvel kapcsolatos, (b) geren­delyre forgathatóan szerelt (i) fogazott szeg­ment, az ebbe kapcsolódó és (gl) tengely­nek külső végére ékelt (k) fogazott szeg­ment közvetítésével történik. Ezen (gl) ten­gely a gerendelyen, illetőleg az (e) keret­nek (el) oldalán lévő (1 1) hüvelyekben (h) emeltyűkar által elforgatható s az elforga­tás határolására az (m) köríven alkalmazott (ml) ütköző szolgál. Mivel azonban, mint említettük, az eke­test, vagy eketestek szilárdan vannak a ge­rendelyhez, illetőleg a keretnek (el) oldalá­hoz erősítve, vagyis a csavarorsós kapcsolás, mellyel 'az eketestek sülyeszthetők vagy emelhetők, elmarad, ennek helyettesítésére

Next

/
Thumbnails
Contents