16245. lajstromszámú szabadalom • Izzófényű spiritusz gázlámpa

Megjelent 181)9. évi november hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16245. szám. n/d. OSZTÁLY. Izzó fényű spiritusz gázlámpa. LEHMANN KÁBOLY KERESKEDŐ WILMERSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 14-ike. Gázizzó fényű lámpáknál eddigelé külön­böző módon iparkodtak spirituszt égési anya­gúi fölhasználni; kielégítő eredményt azon­ban azért nem értek' el, mert ezen egyrészt égési anyagnak illékonysága, másrészt a kék lángnak nehéz előállíthatósága nagy akadá­lyokat képezett. A jelen találmány tárgyával a czélozott hatást segédláng vagy szivattyú alkalmazása nélkül érjük el a szerkezeti elemek egy so­rozatának összeköttetése által. A mellékelt rajzban a jelen találmány tár­gya egy foganatosítási alakjában, függélyes metszetben van föltüntetve. Az (a) folyadéktartály a (c) légbebocsátó nyílásokkal ellátott (b) talpon van elrendezve. Az (a) tartály egész magasságán végig a (d) légcső van elrendezve, melynek egyik vége a (b) talpba nyúl le, míg másik vége a (p) lángzófőt képezi. Ez utóbbi a tartály­ban lévő folyadék tükrétől aránylag csekély távolságban van elrendezve, a mi azért szük­séges, hogy a lámpabél a folyékony égési anyagot könnyen és biztosan szívhassa föl. A lámpabelet a (d) légcső és az (f) vezető henger között vezetjük. A (g) lángzókosár külső fala (h) légbebocsátó nyílásokkal van ellátva, melyeken a levegő keresztülömölve az (i) válaszfalba ütközik, mely a levegőt először is lefelé, azután önmaga és az (f) vezető henger között fölfelé áramolni kény­szeríti, hogy az (e) bél lángjával érintkezzék. Az (e) bél fölső vége fölött, tehát ott, hol a bélláng keletkezik, az (r) szűkítés van el­rendezve, mely a lángot akként szorítja ösz­sze, hogy a (d) csövön át bevezetett lég­áram közvetlenül a lánggal érintkezik. A (v) nyílásoknak czélja, hogy az összeszorí­tott lángot az átömlő levegő széthúzássá úgy, hogy a láng az izzó testtel mindenütt töké­letesen érintkezzék. Fölső részén a kosár azon kívül az (s) nyílásokkal van ellátva, melyeken a levegő az (o) lámpalienger é-s az (n) izzó test között fölfelé áramlik és a lángot fölfelé kinyújtja. A lángot magát egy (k) lángkorong, mely a lyukasztott (l) lemezen az (m) szár segé­lyéve] van megerősítve, bizonyos mértékben széttereli és ezen terjedelemben megtartja. A bélláng fölött szokásos módon az (n) izzó test és az (o) lámpahenger van elrendezve. A lámpa működése a következő: A kék lángot nem a spirituszgázoknak a levegővel való összekeverése által állítjuk elő, hanem akként, hogy a rendes béllángot tetemes légmennyiség bevezetése által nagy sebességgel intensiv kék lánggá változtat­juk át.

Next

/
Thumbnails
Contents