16244. lajstromszámú szabadalom • Mozdonyra szerelt jelzőkészülék

Megjelent 150 8{>í). évi november lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16244. szám. V/a. OSZTÁLY. Mozdonyra szerelt jelzőkészülék. LEPSZI LÁSZLÓ MÚLGYETEMI TANÁRSEGÉD ÉS LEPSZY EDE HIVATALNOK LEMBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 30-ika. A vasutaknál manapság alkalmazásban lévő optikai «lassan hajts» és «megállj» jelzések azért nem felelnek meg czéljuknak, mert ködös időben, hofúvások alkalmával és hasonló esetekben a mozdonyvezető az ily jelzést nem veheti észre, s így a menet­sebesség csökkentését avagy a vonat meg­állítását nem végezheti idejekorán. Ezeket a hátrányokat a szóban lévő talál­mány tárgyát képező jelzés — mely egyszerű és biztos módon lehetővé teszi, hogy a mozdonyvezetőnek menet közben a pálya megfelelő és tetszőleges helyén a mozdo­nyon magán adhassunk, látható és hallható «lassabban® vagy «megállj» jelzést - elkerüli-A mozdonyra szerelt jelzőkészülék össze­állítását és elrendezését az 1—5. ábrákon látjuk. A készülék szerkezete a következő: a pályatest megfelelő helyén és a minden­kori menetirány jobb sínjétől bizonyos távol­ságban (D) illetőleg (Dl) tuskók vannak megerősítve, melyeknek fölső fölülete kettős lejtőt képez. A mozdonyon viszont a jobb­oldali mozdonykereten és pedig a mozdony­vezető állás helye alatt egy emeltyűszerkezet van elrendezve, mely két-két kétkarú for­gathatólag ágyazott (B és H) emeltyűből áll, melyeket egymással a (h) vonórudak kötnek össze. A (B) emeltyűk szabad végei csigák­kal vannak ellátva, a (H) emeltyűk szabad végeiből pedig az (s és sl) vonórudak a mozdonyvezető állás helyének jobboldali védő­falán belül megerősített tulajdonképeni (A) jelzőkészülékhez vezetnek. Az (s és sl) vonórudak fölső végein fülek vannak, az ezek­hez kapcsolt drótok a mozdonyvezető állás­helyének födelén át vannak vezetve a (C és Cl) csigák fölött futnak és a gőzsíp (H) emeltyűjével vannak összekötve. A berendezés következőkép működik: ha menetközben a görgőcsigákkal ellátott (B) emeltyű a (D) vagy (Dl) tuskóra fölfut, akkor e tuskó lejtős síkjának hatása alatt a (B) emeltyű és vele együtt a (H) emeltyű is egy bizonyos szöggel lesz elforgatva, tehát ennek következtében az emeltyű az (s) ille­tőleg (sl) vonórudat lefelé húzza. Az (A) jelzőkészülék a később leírandó berendezés segélyével az (s), illetve (sl) vonórúd lefelé mozgatásánál az optikai jelzést láthatóvá teszi és egyszersmind a jelzőharang és a gőzsíp megszólamlását — utóbbit az (s és sl) vonórudakkal összeköttetésben álló drótok hozzák működésbe — idézi elő és így a mozdonyvezetőt a jelzőkészülék működésére figyelmessé teszi. A gőzsíp addig szól és a

Next

/
Thumbnails
Contents