16224. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngáz-fejlesztő készülék

Megjelent 1899. évi november hó t-én. MAGY. KIR. SZABADALMI n5jí HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 1G224. szám. II/©- OSZTÁLY Acetyléngázfejlesztő készülék. LEBBÉ DE MONTAIS MÁRIA LAJOS GYULA ROGER MAGÁNZÓ (CLOYES M.) BEAUVOIRBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát képező acety­léngáz-fejlesztő készülék a fejlesztőknek azon osztályához tartozik, melyeknél az előre kimért adagokra elosztott kalczium­karbidnak utánadagolása a gazométer ha­rangjának helyzetváltoztatása által automa­tikusan következik be. A találmánybeli fej lesztő az e nemű készülékektől azon sajátos berendezésénél fogva különbözik, mely le­hetővé teszi az előre kimért és a készülék külső részén szembeötlően fölfüggesztett karbidnak önműködően való lehullását s ily módon a készülék kezelését s annak föl­ügyeletet lényegesen megkönnyíti. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a találmánybeli készüléknek ol­dalról, a 2. ábra fölülről való nézetét, a . 3. ábra az egész készüléknek hosszanti metszetét, végül a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. ábrák pe­dig részletek rajzait mutatják be, a 12. ábra a készüléknek nagyobb lépték­ben rajzolt hosszmetszete. A készüléket a következő berendezés jel­lemzi : A czélszerűen gömbalakú- előzete­sen porított karbiddal megtöltött, átlyukasz­tásokkal ellátott (a) hüvelyeket (b) tartány kerületének egy részére oly módon füg­gesztjük föl, hogy egyik a másik után ön­működőlég leakasztatik a (d) haranghoz erősített (c) nyúlvány által, azon pillanat­ban, midőn a (d) harang és (b) víztartány által (1. ábra) képezett gazométerben fog­lalt gáz mennyiségének csökkenése folytán a harang bizonyos mértékig lesülyed. A (c) nyúlvány által kikapcsolt (a) hüvelyek a gazométer alatt elrendezett (e) fejlesztőbe hullanak. Ezen czélból a fölakgatott (a) hü­velyek sora alatt meggörbített lapokból álló, tölcsérszerű vezetéket alkalmazunk, mely a fölakgatott (a) hüvelyeket fölső részével körülfogja s azokat leesésük alkalmával (e) fejlesztőnek nyílásához vezeti. Midőn az (a) hüvelyek valamelyike a vízzel töltött (e) fejlesztőbe jut, a utóbbiban bizonyos meny­nyiségű acetyléngáz fejlődik s ez az (f) közfal által képezett gázkamrában gyül össze (3. és 12. ábra), mely kamara össze­köttetésben áll a gazométerrel s így az utóbbi — újabb gázmennyiség tódulván bele — ismét fölemelkedik. Midőn később a fogyasztás következtében ismét fogyaté­kán van a gáz (d) harang alatt, az utóbbi ismét lesülyed s ez által a következő kar­bidhüvelyt akasztja le és i. t. Lássuk most

Next

/
Thumbnails
Contents