16223. lajstromszámú szabadalom • Osztályozó berendezés szemes termények számára

Megjelent 1809. évi november hó 7-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI lg® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16228. szám. X'i. OSZTÁLY. Osztályozó berendezés szemes termények számára. KÖBNEB RÓBERT MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 24-ike. A találmány tárgyát egy osztályozó be­rendezés képezi, mely gabonaneműeknek vagy más szemes terményeknek fajsúly sze­rint való osztályozására szolgál. Ebből a czélból egy négy oldalt zárt tér van alkal­mazva, melyen levegőt szívatunk át és melyben a szemes termények szabadon le­esnek. A szemes terményele bevezetése a levegő beáramlási helye fölött történik, úgy, hogy amint a szemek függélyes irányban mozogni kezdenek, azonnal érintkeznek a légárammal, mely a szemek között kereszt­irányban áramlik át, tehát a kisebb fajsúlyú szemek leesését lassítja, egyúttal pedig eze­ket az esési síkjukból a szekrénynek a lég­beömlő nyílással szemben fekvő oldala felé fajsúlyuknak megfelelően eltereli úgy, hogy a szemek különböző gyűjtőszekrényekbe hulljanak. A csatolt rajzon az osztályozó gép két kiviteli módozata látható. Az 1 és 4. ábra eme két kiviteli módo­zatának függélyes metszete, az első kiviteli módozat nagy szemű, a másik kis szemű anyag osztályozására szolgál. A 2. és 5. ábra a gépnek az l.ábraA—B illetve a 4. ábra E—F vonala szerint vett metszete, míg a 3. és 6. ábra az 1. ábra C—D, illetőleg a 4. ábra G—H vonala sze­rint vett metszete. A (K) tér három oldalt a függélyes (a b c) falakkal és eg3* oldalt a vízszinteshez meg­felelő szög alatt hajló (d) fallal van hatá­rolva, mely falaz (e)-nél beáramló és(f)-nél kiáramló levegő vezetésére szolgál. A (K) tér vízszintes keresztmetszete föl- és lefelé kisebbedik. A (d) fal egyúttal a gép töltő­garatának képezésére szolgál, melynek alsó nyílásánál egy elosztó-henger (1. ábra) vagy hengerpár (2. ábra) van alkalmazva. Az el­osztóhenger által kiadott gabona a (g) le­mez miatt pontosan függélyes irányban esik le. A leeső terményeket a nyíl irányában áramló levegő elragadja és eltereli, úgy, hogy azok fajsúlyuknak megfelelően a szek­rény fenekére a (g) lemeztől különböző tá­volságban esnek le. Hogy a leeső terményt még pontosabban osztályozhassuk, a (K) tér fenekén beállít­ható (h) közfalakat alkalmazunk. Ezeknek a közfalaknak magassága az (e) beáramló nyílástól lépcsőszerűen kisebbedik, hogj' a leeső termények a légáram elhagyása után függélyesen essenek le. A közfalak szorosan a (b c) falakhoz csatlakoznak és az alkal­mazásuk következtében keletkezett rekeszek az (i) csapóajtókon át üríthetők ki. SZABADALMI IGÉNY. Osztályozó berendezés, szemes termények számára, jellemezve egy zárt (K) tér által

Next

/
Thumbnails
Contents