16215. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fagyálló műkő előállítására

Megjelent 1899. évi november hó 3-án. MAGY. Jfi@ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16215. szám. Xlí'f, OSZTÁLY. Eljárás fagyálló műkó' előállítására. H. A M E L U N G & G° C Z É G S Z T.- P É T E B V Á R 0 T T. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 19-ike. -leien találmány olyan műkő előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik, mely más eddig ismert hasonló műkövekkel szemben azzal az előnnyel bír, hogy fagyálló. Az összes eddig ismert műkövek ugyanis daczára an­nak, hogy egyéb tulajdonságaik tekintetében a természetes kövekhez kiválóan hasonlato­sak, azzal a hátránnyal bírnak, hogy ha fölváltva nedvességnek és fagynak voltak kitéve, széthullanak. Jelen eljárás a Sorell-féle czementből indul ki, mely lényegileg abban áll, hogy a magnezitből égetés által előállított magné­ziumoxydot klórmagnéziumoldat behatásá­nak vetik alá. Ezen eljárástól azonban eltér abban, hogy kovasavas magnézia képződé­sére törekszik, mit amorf kovasav alkalma­zása által érünk el. A találmány lényege tehát abban van, hogy a Sorell-féle czement amorfkovasavra hat, mi mellett még az is szükséges, hogy a kő izzadását, valamint annak likacsosságát víziiveg- vagy alkáli­oldattal való utólagos kezelés által meg­szüntessük. Az eljárás kivitelénél akképen járunk el. hogy magnéziumoxydot amorf kovasavval infuzóriaföld alakjában bensőleg összekeve­rünk és azután ehhez a keverékhez 25—30° B. chlór-magnéziumöldatot adunk. Ez az oldat első sorban a oxydra hat akképen, hogy magnéziumhydrát és bázikus chlórmagnézium képződik. A mag­néziumhydrát pedig a kovasavval kovasavas magnéziummá egyesül. Ha alakkövek elő­állításáról van szó, előzetesen természetesen a czementtel elegyítjük a szükséges közöm­bös anyagokat, mint föld, homok, fűrészpor stb. és a köveket vagy más tárgyakat a kellő alakba hozzuk. Néhány hét multával a kötés be van fejezve, mire azután a kész köveket víz­üvegfiirdőbe rakjuk. Ez a víziivegoldat meg­bontja a kövekben lévő bázikus chlórmag­néziumot és kovasavas magnéziumot, továbbá ehlórnátriumot képez. A vízüvegoldatot elő­nyösen melegen alkalmazzuk. Ily módon az összes a kőben lévő magnézia­vegyületek kovasavas magnéziává alakíttat­nak át, a mennyiben az első stádiumban a magnéziumhydrat és az infuzóriaföld, a második stádiumban pedig a bázikus chlór­magnézium és a vízüveg képezik a kovasavas magnéziát. Ugy is eljárhatunk, hogy a megkeménye­dett tárgyakat először alkalihydrátfürdőbe tesszük és ennek segítségével a bázikus chlórmagnéziumot magnéziumhydráttá ala­kítjuk át. Az így újonan képződött mag-

Next

/
Thumbnails
Contents