16187. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép fényképészeti és egyéb czélokra szolgáló czelluloze-hártyáknak előállítására

Megjelent 1899. évi október hó 27-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI gB a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16187. szám. IX/f. OSZTÁLY. Eljárás és gép fényképészeti és egyéb czélokra szolgáló cellulozehártyáknak elő állítására. CHOBLEY JOHN CHBISTMAS VEGYÉSZ WARRINGTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 13-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi fényképészeti és egyéb czélokra szolgáló czellulozehártyáknak előállítására, mely főleg ily hártyáknak tetszőleges hosszaságú csíkok alakjában és folytonos művelettel való elő­előállítását czélozza, Ezen eljárás foganatosítására szolgál a mellékelt rajzban föltüntetett gép. Viscose néven ismert, vízben oldott czel­luloze-thiokarbonátnak megfelelő mennyisé­gét a (2) tölcsérbe töltjük, mely a gép fölött van elrendezve és mely a (4) csöpögtető lemezre folyó viscosenak szabályozására szolgáló (3) csappal van ellátva. A viscose a (4) lemeznek lyukain keresztül a fölheví­tett (5) hengernek palástjára folyik. Azon szélességet, melyben a viscoset az (5) henger palástjával érintkezésbe akarjuk hozni, a keret által hordott, két (6) lemezzel szabá­lyozzuk; az (5) hengert ismeretes módon iirös tengelyébe bevezetett gőzzel hevítjük. Az (5) hengert a (7) szekrénybe ágyazzuk és a rajzban föl nem tűntetett hajtó szer­kezettel a belső nyilak irányában forgatjuk. A (4) lemezen átfolyó viscoset a (8) si­mító lemez az (5) henger fölűletén egyen­letesen elosztja, mely lemezt a forgattyúval | forgatható (lOx) tengelyen elrendezett (10 | csavar, valamint a (9) csavarkerék segélyé­vel az (5) hengerhez közelítjük vagy ettől eltávolíthatjuk. Ha a fölhevített (5) hengert forgásba hoz­zuk, akkor az a vékony viscoseréteget ma­gával meneszti, melyet (11) a csövön át elő­nyösen az (5) henger forgásával ellenkező irányban tetszőleges készülékkel befuvott és a (12) csövön keresztül távozó levegő gyor­san megszárít. A folytonos csíkot képező viscoseréteget az alkalmas módon hűtött ürös (13) görgő az (5) hengerről lefejti. A (13) görgő egy állványok között eltolható, csúszó tömbben van ágyazva és a (14) csa­varral beállítható. A czellulozecsíkot a (13) görgőről a (15) és (16) görgőkön át a (17)' görgőre vezetjük, melyet a (18) szíj és (19) tengely közvetítésével forgatunk; a (19) ten­gelyen a forgatható (20) karok vannak el­rendezve, melyek a (17) görgőt hordják, a hol is a (20) karok a (21) tartályban meg­erősítettágyazásokban vezetődnek, úgy hogy a (17) görgőt az egyik (20) ineghosszabítását képező fogantyúval a (21) tartályból kiemel­hetjük; a (20) karok állásukban a (19) ten­gelyen elrendezett (24) záró kerékkel kap­csolódó (23) kilincs által rögzíttetnek. jí J

Next

/
Thumbnails
Contents