16165. lajstromszámú szabadalom • Segédszerkezet hajókormányok számára

Megjelent 18i)í). évi október lió 27-én. MAGY. gg| KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16165. szám. XV/a. OSZTÁLY. Segéd-szerkezet hajókormányok számára. SCHWANDA GUSZTÁV A MAGYAR FOLYAM- ÉS TENGERHAJÓZÁSI RTG. FÖLÜGYELŐJE BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 28-ika. A rendes hajókormány-szerkezetek egy I többszörös áttétellel működő hajtószerkezet­ből állanak, melyeknek egyik része — a fölső szerkezet — külön kormányosházban van elhelyezve, míg annak másik része közvetlenül a hajó födélzete fölé van szerelve. A fölső hajtószerkezetnek függélyes (A) tengelyére (B) kis fogaskerék van fölékelve, amely (C) fogazott körnegyedbe kapaszkodik; ez a kör­negyed (D) kormánytengelyre van erősítve, úgy hogy a fölső szerkezeten kifejtett erő ily módon áttevődik a kormánytengelyre erő­sített kormánylapátra és kormányozza a hajót. A vázolt szerkezet, a milyen egyszerű és használható, mégis bizonyos hátrányokkal bír, melyeknek elhárítása fölöttébb szükséges volna. Az egyik ilyen hátrányt kiküszöbölni van hivatva a jelen találmány tárgyát képező szerkezet, amely a meglévő szerelvényeknek teljes fölhasználása mellett alkalmazható. A körnegyednek fölső felületére sülyesz­tett fejjel bíró csavarokkal vagy egyébként ráerősítendő, fémből készült fogazottt (E) ívbe ékelt (F) kúpfogaskerék kapaszkodik, melynek tengelye (H) csapágyakban forog. Ezen tengelynek hátsó végére (K) súlyemelő van fölékelve, amelynek hosszában (L) súlyt [ tetszőlegesen be lehet állítani. A súlyemelő olyképen van alkalmazva, hogy az, ha (C) körnegyed középállásában van. függélyesen fölfelé áll. Az (E) fogazott ív és (E) kúpkerék sugarainak méretei alkalmasan megválasztan­dók, pl. a legmegfelelőbb áttételi viszony a kettő között: 2:1, mely esetben (K) súly­emelő jobbra vagy balra vízszintes helyzetbe fog jönni akkor, ha (C) körnegyed balra vagy jobbra 45° kilengést végez; vagyis míg a körnegyed vízszintes irányban a középtől jobbra-balra 45° alatt végez kilengéseket a fölső kormányszerkezetnek hajtása szerint, addig (K) súlyemelő függélyes síkban mozog. A kormánylapátnak elfordítása középállá­sából annál nehezebb a fönálló szerkezetek­nél, minél nagyobb a kilengési szöge, mert a víz nyomása annál nagyobb lesz. A jelen találmány tárgyát képező segédszerkezet pedig annál jobban segít a kormányos mun­káján, minél nagyobb a kormánylapátnak kilengési szöge az egyik vagy másik oldal felé, mert a (K) súlyemelőn alkalmazott (L) súly annál hathatósabban jut működéshez. A kormánylapátnak visszafordítását közép­állásába a víznyomás végzi, úgy hogy az alkal­mazott súlynak fölemelése (az emelőnek vízszintes helyzetéből annak függélyes állá-

Next

/
Thumbnails
Contents