16125. lajstromszámú szabadalom • Összekötő szerkezet távíró és egyéb villamvezetékek számára

Megjelent 1899. évi október hó 25-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 16125. szám. Vll'g. OSZTÁLY. Összekötő szerkezet távíró- és egyéb villamvezetékek számára. THE NEILI) „SLEEVE" ELECTRIC JOINT SYNDICATE LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 24-ike. Távíró- és egyéb villamvezetékek sodrony­darabjainak összeköttetése a jelen találmány szerint akként állíttatik elő, hogy az össze­kötendő sodrony végeket egy megfelelő nagy­ságú oly csőbe vagy hüvelybe toljuk be, a mely körülbelül a közepe táján ki van vágva, úgy hogy a két sodrony a hüvely ezen részén szabadon fekszik. Ha a sodro­nyok meg vannak feszítve, azoknak végeit kampóvá hajlítjuk, mi által a sodronyok helyzetükben megtartatnak, míg a villamos összeköttetés az által létesíttetik, hogy a sodronyokat a hüvelynek szabadon fekvő részén összeforrasztjuk. Az 1. ábra az összekötő hüvelynek fölül­nézete. A 2. ábra ugyanannak oldalnézete. A 3. ábra a hüvely véguézete. A 4. ábra a kész összeköttetésnek fölül­nézete. A mint látható, az ovális keresztmetszetű (a) hüvely úgy van méretezve, hogy az az egymás mellett fekvő (b) sodronyoknak befogadására alkalmas; a hüvely közepe táján, annak egyik lapos, oldalán a föntebb említett és a sodronyoknak összeforrasztá­sára szolgáló fémanyag befogadására szol­gáló nyílás van alkalmazva; a sodronyok és a. hüvely közötti hézagok kitöltésére szolgáló fém a rajzban (c)-vel van jelölve. Vörösréz sodronyok összekötésére vörös­rézből vagy rézötvözetekből álló és belül alkalmas forraszfémmel bevont hüvelyeket alkalmazunk. A hüvelynek kivágásán át azután abba a sodronyoknak előzetes be­tolása után forrasztó páka vagy más alkal­mas szerszám segélyével megömlesztett forraszfémet vezetünk be. Vas- vagy aczélsodronyok alkalmazásánál azoknak végeit előzőleg meg kell tisztíta­nunk, vagy ismeretes módon czinkbevonattal ellátnunk; az összekötő hüvelyeket belső fölületükön hasonló módon kell előkészíteni, akár vörösrézből, annak ötvözeteiből, aczél­ból, vagy vasból is állnak azok. A sodro­nyoknak összeforrasztására ilyenkor oly forraszt kell alkalmaznunk, mely nagyrészt czinkből áll és ennélfogva a vasnak meg­tisztított vagy czinkezett fölületein jól tapad-Aluminium-sodronyokat analóg módon kötünk össze egymással; az összekötő hü­velyek alumíniumból, vörösrézből, ezek öt­vözeteiből, vasból vagy aczélből állhatnak, míg a czinkforraszhoz előnyösen csekély mennyiségű alumíniumot ötvözünk.

Next

/
Thumbnails
Contents