16101. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műkőnek égetés és sajtolás nélkül történő előállítására

Megjelent J 81)í). évi október lió 24-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 16101. szám. XII/f OSZTÁLY. Eljárás műkőnek égetés és sajtolás nélkül történő előállítására. KIEFER GUSZTÁV ADOLF ÉPÍTÉSZ PAPPLNHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius lió 15-ike. -leien műkő előállítása egy meghatározott sorrendben véghez viendő eljárásban áll. a melynek segélyével teljesen szilárd és tar­tós műkövek állíthatók elő. Bár eddig is megkísérelték a közönséges gipszből és mészből (főkép marómészből) álló masszát kénsav, vagy kénsavas hozzá­adásával kristályos, szilárd masszává át­változtatni, de hasztalan. Gyarkolati tapasz­talatok arra tanítottak, hogy egy ilyen el­járás nem felel meg a hozzáfűzött várako­zásoknak, miután a kénsav alkalmazása következtében a marómészből hirtelen kén­savas mész képződik s így a mész és gipsz bensőleg nem egyesülhetnek, továbbá mi­után a kénes sav alkalmazása következté­ben a közöuséges és már anélkül is lassan kötő gipsz kristályodása oly lassan megy végbe s ez utóbbi kötőképességből annyit veszít, hogy a masszának az előállítandó kőtől megkövetelt egyenletes és tartós szi­lárdsága sohasem érhető el. A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy minél hosszabb ideig áll a gipsz kénes sav­val kevert vízben anélkül, hogy lekötne, annál csekélyebb lesz a kötőképessége és megkeményedésének foka. Eléggé ismeretes továbbá, hogy a sokáig vízben álló gipsz annyira teleszívja magát vízzel, liogy többé egyáltalában nem köt, sőt kötőképességét teljesen el is veszíti. Eme hátrányok kiküszöbölésére szolgál a jelen új eljárás. . A kitűzött ezélt azáltal érjük el, hogy a megfelelő mennyiségű vízben porrá zúzott hydraulikus meszet (oltható fekete meszet) abban finoman elosztjuk és azt azután 66 fokos kénsav hozzáadásával részben kén­savas mésszé változtatjuk, azon czélból, hogy később a gipsszel való gyors és benső egyesülését érjük el Ezután az il­lető töltőanyagot, mely a szükséghez képest fűrészporból, tőzeg-törmelékből, pelyvából, hamuból, homokból stb. áll. hozzáadjuk és a keverékkel jól összekeverjük. Végre az e ezélra gondosan égetett és szükség esetén boraxoldattal preparált gipszet keverjük hozzá, mely azzal azonnal bensőleg egyesül és formákba öntve rövid idő alatt teljesen kővé keményedik. Megjegyzendő, hogy a kereskedelemben előforduló^ régen ismert, építkezési czélokra szolgáló gipsz alkalma­zása e műkő gyártására teljesen ki van zárva, miután ez az említett masszával ve­gyületet nem képez, sem meg nem kemé­nyedik. Az alkalmazandó anyagok pld. a követ­kező arányban használhatók:

Next

/
Thumbnails
Contents