16075. lajstromszámú szabadalom • Berendezés drót nélküli távírásra

Megjelent 1899. évi október hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16075. szára. Vir.j. OSZTÁLY­Berendezés drótnélküli távirásra. DR BBAUN NÁNDOR TANÁR STRASSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 10-ike. A szikra- vagy drótnélküli távirásnak összes eddigi kísérletei a villamos hullá­moknak a szabadban való tovaterjedésén alapszanak, míg a jelen találmány tárgya a hullámoknak vezető fölületeken való tova­terjedésére vonatkozik. Ismeretes tény, melyet a theoria is bizo­nyít, hogy vagy váltakozási számmal bíró váltakozó áramok hengeres vezetőkben a frequentia szaporításával az indukczió foly­tán mindinkább a vezető fölülete felé tö­rekszenek. Ezen tényből, melyet a meg figyelések számtalanszor megerősítettek, következtetni lehet arra, hogy gyorsan vál­takozó áramok is, melyeket testekbe, illetőleg mind a három irányban egyenlő mérettel bíró vezetőkbe vezetjük, majd a vezető fölülete felé haladnak, majd pedig ezen fölületrétegben főleg a szélek felé szorít­tatnak. Ha ezen hypothézist, melyet ugyan igen tökéletes vezetőkre az eddigi elvi alaptételekből nem vezethetjük le, helyes­nek fogadjuk el, akkor ez bizonyára kisebb vezető képességgel bíró anyagokra pl. vízre is áll. Hogy ez mennyire igaz, ez csak nagy méretű kísérletekkel volt megállapít ható és ezen kísérletek a következtetések helyes voltát be is igazolták. A kísérletek eredménye a következő mó­don értékesíthető: Két, a földbe sülyesztett lemezbe lehető­leg nagy intenzitással és nagy frequentiával bíró váltakozó áramokat vezetünk be. Az áramvonalak akkor nem fogják a legrövidebb összekötő vonal útját követni, mint a sta­czionér áramoknál, hanem ellenkezőleg nagy­ívben szétoszolva nagy térben törekednek keresztülhaladni. Ha ezen téren belül sike­rül a poteneziálingadozásokat fölfogni és valamely módon jelzésadásra fölhasználni, akkor ez által a küldő és elfogadó állomás között összekötő drót nélkül létesítettünk távjelzést. A kísérletek azt mutatták, hogy ez a jelen találmány tárgyát képező berendezés­sel tényleg lehetséges. Ezen berendezésnek előnyei a következők: 1. Elesnek a levegőben vezetett, kényel­metlen drótok és ezeknek a fölvett atmosz­férikus villamosságától eredő zavaró hatásai. 2. Minthogy a kiadott energia a fölület­rétegre szorítkozik, a fölületegységre eső rész nem a távolság négyzetével csökken mint a térben való tovaterjedésnél, hanem ennél kisebb mértékben. 3. Kísérletek mutatták, hogy egyenetlen és erdős terep akadályt nem képezhet. A váltakozó áramot többféleképen vezet­hetjük a földbe helyezett lemezekhez ; vagy úgy, hogy egy önmagában zárt vezetékben

Next

/
Thumbnails
Contents