16045. lajstromszámú szabadalom • Újítások őrlőtárcsákon

Megjelent 1899. évi október lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16045. szám. X/i OSZTÁLY. Újítások őrlőtárcsákon. MUSCHINEK JÁNOS GÉPGYÁBOS ÉS VOBSATZ LIPÓT MŰVEZETŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 8-ika. Jelen bejelentés a dara- és sima őrlésnél alkalmazott tárcsaőrlőkön eszközölt újítá­sokra vonatkozik. A találmány lényege az, hogy az őrlést eszközlő fogak utánállíthatók. A mellékelt rajzokon van a találmány föltüntetve. 1. ábra a tárcsa őrlő berendezését mutatja, 2. és 3. ábra az őrlőtárcsa egy kiviteli alakját fölülnézetben és merszetben tün­teti töl, 4. ábra egy más kiviteli alak, melynél az őrlést eszközlendő fogak ferdén vaunak al­kalmazva (a metszősík iránya a fogak haj­lási szögével esik össze), 5. ábra egy oly kivitelt tüntet föl. mely­nél az őrlőtárcsa külön tokba van helyezve. Az 1., 2. és 3. ábrában föltüntetett kivi­telnél az őrlőtárcsa a tárcsa nagyságának megfelelően tetszőleges számú (a b c) tárcsá­ból áll, melyek csavarok segélyével vagy más módon vannak egymáshoz kapcsolva; ezen tárcsákban alkalmazott nyílásokba vannak az öntött aczélból készült (d) őrlőfogak úgy elhelyezve, hogy azok alsó végükkel az (e) tárcsára támaszkodnak; ezen tárcsa és a rajta nyugvó (d) fogak helyzete az (f) állító­csavar vagy hasonló eszköz segélyével a szükséghez képest beállítható és szabá­lyozható. A fogak kopása esetén jelen kivitelnél a csavar meghúzásával azok megfelelően után­állíthatók. A 4. ábrában föltüntetett kivitelnél az (a 1) c) tárcsákon átdugott fogak a tárcsára szög alatt hajlanak es a fogak alsó részei (i) ólommal kiöntött (h) gyűrű által vannak összefoglalva. A fogak, illetve a (h) tárcsa utánállítására szolgáló (f) csavarok a fogak hajtási irányában vannak elrendezve. A ferde, illetve szög alatt elhelyezett fogak­nak alkalmazása akkor válik szükségessé, midőn a tárcsaőrlőt sima őrlésre használjuk ; akkor ki van zárva azon eset, a mi a me­rőleges fogak alkalmazásánál előállhat, hogy t. i. a tárcsák közé kerülő gabonaszem a fogak élei által nyírásnak legyenek kitéve. Ha ugyanazon tárcsaőrlőt, úgy a sima-, mint a daraőrlésre akarjuk fölhasználni, akkor az őrlőtárcsát (k) tokba foglaljuk (5. ábra), mely az (f) csavarok részére meg­felelő anyamelletekkel van ellátva. Ezen tok helyeztetik a malomtárcsába, melyet teliát úgy kell képeznünk, hogy a (k) tok benne helyet találjon és a kicserélésre köny­nyen hozzáférhető legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents