16006. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a tüzelőanyagnak levegő elzárása mellett való keverésére

Megjelent 1899. évi október hó i 4-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16006. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Berendezés a tüzelőanyagnak levegő elzárása mellett való keverésére. WEZEL GYULA GYÁROS LIPCSÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 4-ike. A találmány egy oly berendezésre vonat­kozik, melynek segélyével a tüzelőanyag keverése a tüzelőajtó kinyitása nélkül eszközölhető. A mellékelt rajz 1. ábrája ezen berendezés hosszmetszete, 2. ábrája elölnézete, 3. ábrája a kéverővasak elrendezésének alaprajza. A párhuzamosan meghajlított csövekből álló (D Dl) keverővasak a rostély széles­ségében tetszés szerinti számban alkalmaz­hatók és a hajlított részük a rostélyon, nyitott végük pedig kívül van s az (e) kézi­fogóval kezelhető. A keverővasak a (R) csapóajtón vannak átdugva. Külső nyitott végüket gummi vagy más hajlékony csö­vek, vagy a (G1 G2 G2) tömlők kötik ösz­sze egymással s egyszersmind az (E E) táp­vezeték be és kivezető nyílásaival, mely tápvezetéktől az (i) vízvezeték is elágazik (1. ábra), mely a rostélyok lehűtésére szolgál. A rostélyhoz vezető levegőnyílás (t) le­mezek forgatása által szabályozható. Nyugvó helyzetnél a (D) keverővasak a 3. ábrán látható állásban vannak s egészen hátra vannak húzva, bár az égő anyag min­dig rajtuk fekszik. Ha a tüzet meg akarjuk igazítani, akkor a keverővasakat (B) csapóajtón áttoljuk (mint (Dl) az 1. és 3. ábrán látható) és pe­dig hol az egyik, hol a másik keverővasat mozgatjuk s így az égő anyag jól át lesz dolgozva. A keverővasak e czélból a (G1 G2 G3) tömlőkkel mozgathatókig vannak össze­kötve. A keverővasak tetszés szerinti módon vannak hajlítva s mindig egymás mellett fekszenek az égő anyagban és így fölváltva mozgathatók; minek folytán a tüzelőanya­got szabatosabban lehet igazítani. E találmány igen megkönnyíti a fűtő mun­káját, mert a keverővasak mindig bent vannak a tűzben. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés tüzelőanyagnak levegő elzárása mellett való igazításához, jellemezve a rostély előtt lévő (B) csapóajtón át a rostély szélességében betolt, párhuzamos csövekből álló (D Dl) keverővasak által, melyek hajlított részükkel folyton a rostélyban fekszenek, nyitott végük pe­dig a tüzelőtéren kívül van és kéziíb­gantyúval van ellátva, s a (G1,G2, G3) tömlők az egyik keverővasat a másik­kal, valamint a vízvezeték ki és beve­zető nyílásaival kötik össze s így a (D Dl) keverővasak megfelelően hűttet­nek és külön-külön mozgathatók. PALLAS RÉBZVÉKVrÍPSASXc NYOMnÁJA T1UDAPKSTKN (1 rajzlap melléklettel).

Next

/
Thumbnails
Contents