15991. lajstromszámú szabadalom • Függesztő és áttételi szerkezet elektromos üzemű vasúti vagy közúti járművek számára

Megjelent 1899. évi október lió 13-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15991. szám. V/b. OSZTÁLY­Függesztő és áttételi szerkezet elektromos üzemű vasúti vagy közúti járművek számára. HEILMANN JÁNOS JAKAB MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 5-ike. Jelen találmány tárgya elektromos üzemü vasúti vagy közúti járműveknél, az utóbbiak tengelyének forgatására és a mótor fölfíig­gesztésére szolgáló szerkezetre vonatkozik. Ezen szerkezetnek czélját az képezi, hogy a tengely forgatását a jármű állványkere­téhez szilárdan hozzákapcsolt mótor eszkö­zölje, minek következtében az utóbbi el van vonva a kerekeknek és a tengelynek hala­dás közben való rázkódtatásától. A mellékelt rajzlapok ábráin a találmány tárgyának egyik példa gyanánt szolgáló kivi­teli alakját mutatják be, hol az 1. ábra ennek hosszanti metszetét, a 2. ábra részben fölülről való nézetét, részben vízszintes metszetét, a 3. ábra keresztmetszetét, a 4. ábra oldaról való nézetét, míg az 5. és 6. ábra egyes alkatrészeknek módo­sított kiviteli alakját mutatja be. A 7., 8. és 9. ábrák különböző szerkezeti vál­tozatokat tüntetnek föl, melyek a későbbiek­ben lesznek ismertetve. Az egyes betűk a különböző ábrákon ugyanazon alkatrészek megjelölésére szolgálnak. Mint az 1. és 2. ábrából látható, (M) mó­tor (P) pántok közvetítésével van a jármű állványkeretébe erősítve. Az ezen pántokba bevezetett ékek lehetővé teszik a motornak gyors rögzítését és gyors levételét. Ezen motornak hajtótengelyére (p) fogas­kerék van ékelve, mely a jármű tengelyével párhuzamosan fekvő (T) hüvelyhez vagy csőhöz erősített (R) fogaskerékbe kapcsoló­dik. Ezen (T) cső vagy hüvely a jármű kerttévei s következésképen a motorral is szilárd összefüggésben álló (C Cl) csapágyak­ban forog. (E) tengely és (T) hüvely között legalább is annyi szabad térnek kell fön­maradni, mint a mennyi (B) kenőszelencze és annak védőburkolata között fön van hagyva; vagyis más szóval, bármilyen legyen is a tengelynek elmozgása, a jármű haladása alkalmával föllépő rázkódtatások következ­tében, az említett tengely sohasem jöhet érintkezésbe a hüvellyel. (T) hüvely a ten­gelyt bármely fajta rugalmas kapcsolat köz­vetítésével forgatja. A három ábrában ezen kapcsolatot három (RÍ RÍ Rl) tekercsrúgó létesíti, azonban természetesen ugyanezen czélra bármely más megfelelő rugalmas kapcsolóalkatrészek is alkalmazhatók. Továbbá az ábrákban (C Cl) csapágyak (L Ll) tartókon vannak erősítve (1. és 2. ábra), azonban természetesen az említett

Next

/
Thumbnails
Contents