15970. lajstromszámú szabadalom • Újítás víztisztító készülékek tisztító tartányán

Megjelent it$i)9. évi október lió 7-én. MAGY. gggr KIR. SZABADALMI bBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15970. szára. XXl/a. OSZTÁLY. Újítás víztisztító-készülékek tisztító-tartányán. DRACH GYULA MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 25-ike. Jelen találmány tárgya egy készülék, mely arra szolgál, hogy iszaprészeket és egyéb szilárd hozzákevert testeket tartalmazó vizet valamely tisztítótartányba oly módon vezes­sen, hogy az ezen részek leüllepedését elő­segítse. Ezen készülék a mellékelt rajzon föltiin­tetve és pedig: az 1. ábra a készülék hosszmetszetét és a 2. ábra annak fölülnézetét mutatja. Az(l) tisztítótartányban a (2) befolyatócső oldalt lép be és ezen cső körülbelül a tar­tány közepéig vízszintesen halad, hol egy darabon ismét függélyesen fölfelé van ve zetve és egy (3) összekötő-toldattal van eliátva, melytől több (a rajzon négy) lefelé hajlított (4) cső ágazik el. A tisztított folyadék kifolyatónyílása a (4) csövek kifolyató nyílásának szine fölött meg­felelő magasságban van elhelyezve, míg az iszap az említett nyílások szine alatt legczél­szerűbben az (5) fenéknyíláson vezettetik el. A (2) csövön át a tartányhoz vezetett folyadék sebessége a (4) csövekben a kereszt­metszet megnagyobbodásnak megfelelően csökken és a tartányba egyenletesen elosztva belép. Ezáltal örvények, minők a folyadéknak egy vékony csövön való bevezetésénél léte­sülnek, elkeriiltetnek és az (1) tartány nagy keresztmetszetébe való átvezetés előnyös módon éretik el. A lefelé hajlított (1) csövek által a víz és az ezzel bevezetett iszaprészek lefelé törekednek, miáltal az iszaprészek leülepedése elősegíttetik. SZABADALMI IGÉNY. Befolyatókészűlék víztisztítókészülékek tisz­títótartányához, jellemezve több, a tisz­títótartányban fölfelé vezetett közös (2) bevezetőcsőtől elágazó, lefelé irányított (4) cső által. (1 rajzlap melléklettel.) t"ALtAS I.ÉSZVKNYTÁRSASAG NYOMDÁJA CUDAPKSTlíM

Next

/
Thumbnails
Contents