15969. lajstromszámú szabadalom • Összehajtható kocsi gyermekek és betegek számára

Megjelent 1<SÍ)9. évi október hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15969. szám. XX/a/l OSZTÁLY. Összehajtható kocsi gyermekek és betegek számára. DEUTESFELD FRIGYES KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát összehajtható kocsi képezi gyermekek és betegek számára, mely az eddig ismert kocsiktól annyiban tűnik ki, hogy a kocsi kényelmesen hordoz­ható, valamint ülőkocsiból könnyen ala­kítható át tábori ággyá. Mellékelt rajzban: 1. ábra a kocsi elölnézete, 2. ábra a kocsi oldalnézete. 3. ábra az összehajtott kocsi, 4. ábra a tábori ágy, 5 ábra a gyermekkocsi oldalnézete. Mint a mellékelt rajzból kitűnik, a kocsi­szekrényt egy keret képezi, mely csavarok által vagy más alkalmas ismert módon az (a) tengelyen megerősíthető (b) karokból áll, mely utóbbiak fölül (d) keresztrúd által egy­mással összekötött és végükön csigaszerűen hajlított (c) rudak segélyével meghosszabbít­hatók. A (c) rudak csigaszerűen hajlított végei a kocsi tolására alkalmas fogantyú gyanánt szolgálnak. Hasonlóképen az (a) tengelyen állítócsa­varok vagy más alkalmas módon vannak a (h i k) támaszrudak elrendezve, melyeknek villái közé vannak az (e f g) kerekek ágyazva. A (h) rúd az (a) tengely közepén van elrendezve és a (b) karok között áthajt­ható, míg az (i, k) rudak úgy vannak elren­dezve, hogy ezek a kocsi összehajtásakor és a csavarok megeresztése után a (b) karok mellett felhajthatók, miáltal a (h, i, k) rudak a (b) karokkal egy síkban fekszenek (3. ábra). Hogy az összehajtott kocsi kényelmeseb­ben legyen hordozható, a kerekek i)0°-kal elfordíthatók állítócsavarok alkalmazása által, mint ez az (e) keréknél a 2. ábrában példa­képen föl van tüntetve. Az (i k) rudak a találmány lényegének változtatása nélkül az (a) tengelyen a (b) karokon kívül is elrendezhetők. Ha a kocsit szék gyanánt akarjuk fölhasz­nálni, akkor az (m) fölület ülőhely, az (n) fölület háttámasz és az (0) sarokvasakban lecsappantott rész lábpihentető gyanánt szol­gálnak. Az ülő és háttámasz vitorlavászon vagy más alkalmas anyagból készülhet és oly hosszú lehet, hogy a láb esetleg test betakarására is szolgálhat. Ha a széket tábori ággyá akarjuk átala­kítani. úgy a (b) karokat az állítócsavarok meglazítása után a földre lehajtjuk, mint ez a 4. ábrában van föltüntetve. Biztos fek­vés czéljából az (n) támasz illetve vitorla­vászon mindkét szélén a (b) karokon meg van erősítve. Hogy ezen kocsi gyermekkocsira is átala­kítható legyen, a (b) rudakat az (a) tengely-

Next

/
Thumbnails
Contents