15913. lajstromszámú szabadalom • Gabona és hüvelyes vetemény hámozására és tisztítására szolgáló gép

Megjelent 1899. évi október lió 4-én. MAGY. ® KIR. SZABADALMI ^Su HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1591B. szám. X/i. OSZTÁLY. Gabona és hüvelyes vetemény hámozására és tisztítására szolgáló gép. HOEBDE & C° CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 16-ika. -Jelen találmány tárgyát képező hámozó-és tisztító gép szerkezetét a mellékelt rajz tünteti föl és pedig az 1. ábra a gép metszetét (A—B) vonal irányában, a 2. ábra a gép alaprajzát (C — D) vonal irányában mutatja. Az (a) öntött vas állványon nyugszik a vízszintes (b) áttört fenéklemez, melyhez a (c) drótszita illetőleg áttört bádoglemez van erősítve. Ezen szita fölött a (b) fenéklemez­hez van a (dl és d2) öntött vas gátló gyűrű csavarva. A (dl és (12) gátló gyűrű között forog­nak az (el e2 e3) kúpos tárcsák, melyekre bizonyos távolságokban az (f) továbbító bor­dák vannak erősítve. Az (el e2 eS) tárcsák külső oldalaira van­nak a (gl g2 g3) hámozó gyűrűk rácsavarva, mely utóbbiak karborundum, smirgli vagy reszelő módjára reczézett fémből készülnek. A kúpós (e1 e2 e3) tárcsák egymás között a (h) karok által állnak összeköttetésbe és így az (el) belső tárcsával szoros egészet képeznek, mely utóbbi ismét a függélyes forgó (i) tengellyel négy kar által van ösz­szekötve. Ezen négy kar közül két (k) kar üreges, azon czélból, hogy az (1) etető nyílásból a hámo­zandó vetemény centrálisán jusson a gépbe. A (b) fenéklap alatt az (m ós n) exhaus­tor van alkalmazva. A hámozási illetőleg tisztítási eljárás következőképen történik : A vetemény a gépbe centrálisán vezette­tik az (1) etető nyílás és a (k) üreges ka­rok által. Az (el e2 e3) kúpos tárcsák forgó moz­gása következtében a vetemény az (f) továb­bító bordák által meg lesz kapva és az (el e2 e3) tárcsák kónikus alakjánál fogva le­felé hajtatik, és ezután a (g) hámozó gyűrű között levő czentrifugál nyomás által föl­emeltetik. A vetemény fölemelése alatt történik a hámozás illetőleg tisztítás a (gl) gyűrűn; mert t. i. ezen nagy sebességgel forgó gyű­rűt a tisztítandó vetemény csak kis sebes­séggel követheti és így a reczézett fölületű (gl) gyűrű a veteményt lecsiszolja. Az így letisztított vetemény a (dl) gátló gyűrű magasságig emelkedhetik, innen a második hámozó kamrába átömlik, ezután a harmadikba, mely kamrákban a fönt leírt

Next

/
Thumbnails
Contents