15904. lajstromszámú szabadalom • Borítékkal egyesített levélpapír

Meg-jelent 1899. évi október hó 2-án. MAGY. í KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15904. szára. XIII/d OSZTÁLY Borítékkal egyesített levélpapír. WEB EH IGNÁCZ MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 19-ike Általánosan ismert tény, hogy az eddig használatban lévő zárt levelezési lapok az Írásbeli közlemények részére szánt hely szűk volta miatt czéljuknak kellően meg nem felelnek. Ezen hiányon volna hivatva segíteni az 1. ábrán szétterítve, a 2. ábrán pedig összehajtva, leragasztva előtüntetett: •Borítékkal egyesített levélpapir», melynél a közlendő szöveg részére nemcsak a két belső, (b és c) oldal, mint a zárt levelezési lapoknál — hanem még az (a) lap mind­két oldala is, — tehát összesen négy, vagy esetleg több oldal is használható fölirásra. A levél megírása után (a és b) lap (1 és 2) törésnél (e f és d) szárnyak pedig a (4 6 és 7) törésnél (c)-re ráhajtva, a (d) szárny ra­gasztó anyaggal megkent részének meg­nedvesítése után, a közönséges levélborí­tékokhoz hasonló módon leragasztatik, a czímzés pedig a (e) lap külső oldalára a szokott módon reá iratik. A levélpapír (3 5 6 és 7)-el jelölt ponto­zott vonalak mentén a papir meggyöngítése végett sűrűn átlyukgatva (perforirozva) van, hogy a boríték a zárt levelezési lapokhoz hasonló módon, előbb a (3 4 5) szegélynek a lötépése, majd a (6 és 7)-el jelölt élek puszta kézzel való fölszakítása után könnyű szerrel fölbontható legyen. A (c) lapnak az (a és b) lapnál valamivel nagyobbnak kell lennie, hogy emezek a (d c és f) szárnyak által alkotott boríték részbe könnyen beilleszthetők és leragaszt­hatok legyenek. A (d e és f) szárnyak közül a kezelésnek lehető egyszerűsítése végett csak is (d)-nek a szélei vannak meggumizva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Zárt levelezési lapokat helyettesítő, borí­tékkal egyesített levélpapír, jellemezve az által, hogy az (a és b) lapokból álló közönséges ív levélpapírhoz a (d e és f) leragasztatlan szárnyakkal ellátott (c) boritékrész, vele egy darabból készít­tetik a czélból, hogy a levél megírása után az ezen lapra ráhajlított (a b e és f) részek a (d) résznek megnedvesítése után leragaszthatok legyenek. 2. Az 1. pont alatt igényelt borítékos levélpapírnál a borítéknak (3 5 6 és 7) átlyukgatások (perforirozás) általi meg­gyöngitése a czélból, hogy a boríték a (3 4 5) szegélynek leszakítása, a (6 és 7) élnek pedig fölszakítása után, — mint a zárt levelezési lapok puszta kézzel könnyen fölbontható legyen. PALLA8 RÉSZVÉNY , ARAASAO HYOMDAJA BUDAPEST (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents