15886. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton-edények

Megjeleni 1 «1>5>. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. III VATA L SZABADALMI LEÍRÁS 15886. szám. XVI/f. OSZTÁLY. Vasbeton- edények. NOBIS LIPÓT MÉRNÖK ÉS WENZEL ÁGOSTON KERESKEDŐ BÉCSBEN A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát oly edények ké­pezik, melyek különböző ipari czélokra al­kalmazhatók és 2000 hl.-en fölüli űrtarta­lommal állíthatók elő s nagyon alkalmasak arra, hogy az oldalfalakra ható nagy nyo­másnak ellentálljanak. Továbbá ezen edé­nyek azáltal tűnnek ki, hogy teljesen tűz­biztosak, terhelési és hőmérsékleti behatá­sokkal szemben alakjukat megtartják, sa­vakkal szemben közönbösek, chémiai beha­tások iránt igen könnyen ellenállóképessé tehetők s végűi nagy tartósság mellett igen olcsón előállíthatók. A találmánybeli edények egy vasvázból állanak, melyet betonnal burkolunk körül. A vas váz, melyet az edény alakjának meg­felelően szerkesztünk, két rácsfalból áll, me­lyek a közöttük lévő tartósínekhez vannak erősítve. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli edények egyik kiviteli példája gyanánt egy cellulózfőzőnek használt edény van bemu­tatva. Az 1. ábra a találmánybeli edénynek hosszanti metszetét, a 2. ábra részben a vasváznak nézetét, a külső rácsfallal, részben a kész edény egy j részének nézetét, a 3. ábra részben fölülről való nézetét tün­teti föl a külső rácsfallal fölszerelt vasváz­nak, részben a kész edényen vízszintes met­szetét, a 4. ábra rácsfal egy részének nézetét és annak a tartósínekhez való csatlakozási módját, az 5. ábra az edény falának egy részén át vett függélyes metszetét, míg a 6. ábra a falazat egy részének vízszintes metszetét, végül a 7. és 8. ábrák két nézetben azon lamel­lák egyikének fölülről, illetve oldalról való nézetét mutatják be, melyek a tartósínek­hez erősíttetnek s melyeknek kimetszésé­ben a rácsfalak vezetést, illetve rögzítést nyernek. A mellékelt rajzokon példa gyanánt be­mutatott cellulozfőző vasváza bizonyos számú merőlegesen vezetett (U) keresztmetszettel bíró (a) tartósínből áll. Ezen (U) sínekhez vannak, mint az 5. és 6. ábrákból látható, a (bl) kimetszésekkel ellátott (b) lemellák erősítve. Mindenik (c és d) rácsfalazat két sor egymást keresztező (cl illetve dl) henge­res, négyszögletű vagy lemezvasból áll mely savak 20—40°-u szög alatt emelked-

Next

/
Thumbnails
Contents