15808. lajstromszámú szabadalom • Nyakravalók egyenruha-gallérok és karhajtókák kicserélhető részei

Megjelent 1899. évi szeptember lió 27-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI l|§jH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15808. szám, I/i. OSZTÁLY. Nyakravalók, egyenruha-gallérok és karhajtókák kicserélhető részei. BERGER MÓR GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márezius hó 23-ika Jelen találmány tárgya egyenruhák nyakra­valói, gallérjai és karhajtókáinak kicserél­hető részeire vonatkozik, melyek két darab­ból állanak s ezeket egymással az egyik részen vagy teljesen végigvonuló, vagy helyenként alkalmazott hornyok s a másik részén szintén vagy végignyúló, vagy helyen­ként alkalmazott rúgók kapcsolják össze. A mellékelt rajzlapon bemutatott vala­mennyi kiviteli alak katonai nyakravalóra vonatkozik, melyből azonban a többi, tekin­tetbe jöhető s föntebb részben említett ruha­darabok illető részei szintén könnyen le­vezethetők. A mellékelt rajzlapon az 1-ső ábra egy katonai nyakra valónak táv­latos képét mutatja be, míg a 2-dik ábra az 1-ső ábrának (x—x) vonal szerint vett metszetét tünteti föl. (1) jelöli a nyakravaló-gallért, mely itt példa gyanánt nagyobb szélességgel bír, mint rendesen s egész hosszúságán végig vonuló fölvarott (2) rúgóval van ellátva, mely (3) nyakravaló­szalagnak föltolt helyzetében az utóbbin vigigvonuló (4) horonyba kapaszkodik és ez által a két résznek biztos összeköttetését létesíti A nyakravalónak összekapcsolása bármely ismert mód szerint, pl. (5) nyelvnek a (6) hasítékba vagy hasonlóba való beve­zetése által történik. A 3—8. ábrák (1) nyakravaló-gallér külön­böző kiviteli alakjainak keresztmetszeteit mutatják be. így pl. a 3-dik ábra oly gallért mutat be, mely (4) horonnyal van ellátva s ezen hor­nyot egy alkalmas lemeznek fölvarrása, visszahajlítása és kivasalása által állítják elő. A 4-dik ábra oly gallért mutat be, mely­nél (4) horony a gallérral egy darabból van kiképezve, míg az 5-dik ábra olyat tüntet föl, melynél a (2) rúgó a gallérral szintén egy darabból áll. A 6., 7-dik ábrák végül egy-egy oly gallért tüntetnek föl, melyek kívülről teljesen sima gallérnak látszanak s (4) horony (6-dik ábra) vagy (2) rúgó (7. ábra), egyszerű összehaj­lítás és kivasalás által képeztetik, ahol, mint általában fehérneműeknél, ajánlatos a (8—11) hajlítási helyeket varrás által megjelölni. A 8-dik ábrában bemutatott gallérnál (4) hornyot a gallér széleinek begörbítései által képezik, melyek ki vasaltatván, a nyakra­valónak a nyakon való körbe hajlított hely­zeténél fogva alakjukat állandóan meg­tartják. A 9. és 10-dik ábrában föltüntetett nyak­ravaló-szalagok, a gallérok kiképzésének megfelelőleg, vagy (2) rúgóval (9-dik ábra), I vagy (4) horonnyal, (10-dik ábra) vannak

Next

/
Thumbnails
Contents