15791. lajstromszámú szabadalom • Palaczkzár

- 2 — Más palaczkzáraknál, raelyeknel a záró rész pl. egy emeltyű, nem a dugóval, ha­nem az (a) megerősítő gyűrűvel van csuk­lósan összekötve, a palaczk zárásakor egy­részt a dugót a palaczk szájára kellett he­lyezni, másrészt a (c) kengyelt a dugó mellső végére kellett akasztani és csak ezután le­hetett a fogantyút a palaczk nyakához szo­rítani, míg a jelen találmány tárgyát képező zárral a palaczkot, mint már említettük, egyetlenegy művelettel zárhatjuk el, a mi­kor is a dugó maga helyezkedik el helyes állásában. Az ily zárral ellátott palaczkkal való töl­tésnél még azon előnyt érjük el, hogy a zárnak függő íészei nem mindkét, hanem csak az egyik oldalon vaunak elrendezve, anélkül, hogy a miatt hiányos emeltyűát­tétel következtében a palaczk nyitására és zárására nagyobb erő igényeltetnék, a mint ez a közönséges söröspalaczk-zárnál elő­fordul. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Palaczkzár, melynek (f) dugója egyrészt az (a) nyakgyűrűn csuklósan megerősí­tett drótból készült (b) kengyellel, más­részt a drótból készült (c d) záró rész­szel van csuklósan összekötve úgy, hogy a palaczk zárása vagy nyitása egyetlen­egy művelettel foganatosítható, mivel a nyitásnál a dugóval együtt az összes mozgó részek is hátra-, a zárásnál ellen­ben előremozognak. 2. Az 1. alatt igényelt palaczkzárnak egy foganatosítási alakja, melynek (c djzáró része két darabban készül, melyek kö­zül az egyik a dugón csuklósan meg­erősített (c) távkengyelt képezi, mellyel a két karból álló (d) nyomó kengyel van csuklósan összekötve, mely karok egyike fogantyú gyanánt, másika pedig tám­karúl szolgál, mely utóbbit az (a) megerő­sítő gyűrűnek egy támaszul szolgáló ki­haj lításába illesztjük, mely egyetlenegy drótdarabból áll és melynek végei oldalt, vagyis a (b) hordó kengyel és a (d) nyomó emeltyű támadási pontjai kö­zött vannak lehajlítva és kötődróttal összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁI' í!L'!.At í 8Tt N

Next

/
Thumbnails
Contents