15790. lajstromszámú szabadalom • Újítás eketalyigákon

Megjelent 1899). évi szeptember hó 20-én. MAGY. m RIR. SZABADALMI RM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15790. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás eketalyigákon. MANDEL EDUÁRD ÉS TÁRSAI GYÁRI CZÉG NYÍRBÁTORBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 21-ike. Tapasztaltuk, hogy eketalyigáknál a kerék­agy gyorsan kikopott, minek folyománya , egyenetlen járás, kenőcspazarlás és végre a kerekek gyakori és költséges kicserélése volt. A bejelentés tárgyát oly újítás képezi, mely a kerékagy kikopását akarja meg­akadályozni és ezáltal az eketalyigát sokkal tartósabbá, a kerekek pótlását fölöslegessé teszi és a talyiga egyenletes járását biz­tosítja. Ezen czélt azáltal érjük el, hogy két tengelyt alkalmazunk, melyek egymás fö­lött, vagy egymás mellett rendezhetők el és mindegyik külön ágyban van akkép elren­dezve, hogy a tengely a megfelelő kerékkel együtt forog. Mellékelt rajzban: 1. ábra az eketalyiga elölnézete; 2. ábra metszet a tengelyeken keresztül; 3. ábra a csapágypersely nézete. (a és b) a két tengely; (a) tengely, a mely (e) kerékkel merev összeköttetésben van, (f és g) csapágyakban van ágyazva, míg (b) tengely, mely viszont (1) kerékkel van merev kapcsolatban, (h és i) csapágyakban i van ágyazva, (f és h) csapágyakat (c) per­sely (3. ábra) veszi körül, míg (g és i d) perselyben foglal helyet. A tengelyek (m és n) állító gyűrűkkel vannak ellátva, melyek megakadályozzák, hogy a tengelyek csapágyaikból kicsúsz­szanak. (o) lemezre erősíttetnek a perselyek és ezen lemez egyúttal arra is szolgál, hogy a (p) szerelvények fölerősíthetők legyenek. A perselyek (r t) olajozó nyílásokkal van­nak ellátva, melyek fadugókkal elzárhatók. Sorozásnál a kerekek fölcserélendők és ekkor a tengelyek vízszintesen állanak. SZABADALMI IGÉNY. Újítás eketalyigákon, jellemezve az által, hogy két, a kerekekkel mereven kapcsolt (a ós b) tengely van külön csapágyakban elrendezve, melyeket közös persely foglal össze, azon czélból, hogy a kerékagy kikopása és az ezzel járó egyenetlen járás, valamint a kenőanyag pazarlása és a kerekek gyakori és költséges kicseré­lése megszüntessék. (1 rajzlap melléklettel.) pallas részvénytársaság nyomdája budapesteN 1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents