15694. lajstromszámú szabadalom • Újítások aczetyléngázfejlesztőkön

Megjelent 18i>9. évi szeptember lió 20-áti. MAGY. A KIR SZABADALMI IjjBf HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 15694. szám, II/e. OSZTÁE.Y. Újítások acetyléngázfejlesztőkön. DR GOETJES HEBMANN JOGTUDOB KÖNIGSBEBGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát újítások képezik oly acetyléngázt fejlesztő készülékeken, me­lyeknél a karbidtartályok körben vannak el­helyezve és egy-egy fenékzár billentyűvel vannak ellátva, melyet a sülyedő gázharang közvetve nyit és zár iakkép, hogy egyszerre egy karbidtartálynál többet a fejlesztő alatt lévő vízkészletébe nem lehet üríteni. A bizonyos magasságig vízzel megtöltött (a) fejlesztő levehető födője alatt a meg­határozott űrtartalmú (b) karbidszekrények köralakban vannak elrendezve; ezen szek­rények mindegyike (s) sarnir körül mozog­ható (f) fenékbillentyűkkel bír, melynek alsó része (g) csigákkal van ellátva. Ezen fenékbillentyűk a (b) szekrények alatt egy forogható, (n) tengelyen megeirősített (d) korong által, melyen (g) csigák csúsznak, zárva tartatnak, (d) korong (f) fenékbil­lentyű nagyságának és alakjának megfelelő kivágással bír; a kivágás alatt (e) lejtő van, melynek egyik hosszoldala nyitott, míg zárt oldalára (f) fenékbillentyű sülyed le, a mint (g) csiga (d) korong forgásakor a síkfölü­letről le- és a kivágásba becsúszik. A megfelelő (b) karbidszekrény tartalma (e) lejtőre és onnan a vízbe hull, miután (h) és (i) fölületeken át vezettetett. Az iszap (a) fejlesztő rézsútos (k) fenekén (1) zárral elzárt nyíláshoz vezettetik. A fejlesz­tett gáz (m) csövön át távozik, (o) vízbeve­zető egyúttal biztonsági szelepként is hat a készülékben esetleg föllépő, bizonyos ha­táron túlmenő gáznyomással szemben. (d) korongot (n) tengely forgatja, mely­nek fölső végén (q) zárókerék van alkal­mazva, melybe (p) emeltyű (r) kilincse ka­paszkodik; ezen (p) emeltyű mozgását is­mert módon nyeri egy, a rajzban föl nem tüntetett gázharang által; (n) tengely víz­mentesen tömítve van. A gázharang sülye­dése forgásba hozza (n) tengelyt és vele együtt (d) korongot, mindaddig, míg a ko­rong kivágása a következő karbidszekrény (f) fenékbillentyűje alá jut, mire ezen fe­nékbillentyű nyílik és a korong kivágásába fekszik. A korong további forgatásakor az (f) fenékbillentyűt önműködően zárja, a mennyiben (g) csigát ismét fölnyomja és sík fölületével a zárhelyzetben megtartja, míg újból a korong kivágása fölé jut. Ily módon az összes karbidszekrények egymás­után ürülnek ki és nem lehetséges, hogy kettő vagy több egy időben nyitódjék. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés acetylénfejlesztőknél a köralak­ban elrendezett karbidtartályok önmű-

Next

/
Thumbnails
Contents